menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Frakce

Velká kampaň

Keltské kmeny
Keltské kmeny
[DO NOT LOCALISE]
Řecké státy
Řecké státy
Většina řeckých států byly takzvané „poleis“, města obklopená vesnicemi a polnostmi. Světoznámá řecká kultura byla založena na dřině rolníků, schopnostech obchodníků a vojáků a důvtipu filosofů. Epirus sice postrádá jedno centrální město, ale i tak je to řecký stát skrz naskrz.
Řecké státy Civil War
Řím
Řím
Řím bude panovat celému světu. Je to jeho osudem, a vždycky bylo.

Římané, kteří se prohlašují za Héraklovy potomky, jsou velmi hrdým národem. Nechybí jim ani zuřivost: zakladatele města, dvojčata Romula a Rema, přece vychovala vlčice. Římské armády sice tu a tam utrpěly porážku, ale vždycky se jen stáhly, přeskupily a pokračovaly v boji.

A teď, obklopen soupeři a potenciálními nepřáteli, je Řím nucen čelit výzvám na každém kroku. Kdo vládne Římu, může ovládnout svět, ale bez slavného dobyvatelského tažení to nepůjde!
Řím Civil War
Galské kmeny
Galské kmeny
Tihle Keltové jsou vlivní, energičtí lidé: migrace je přivedla až ke břehům Středozemního moře, vpadli do Makedonie, Ilyrie, Thrákie a Malé Asie, vydrancovali Řím. Není to však jen válečnická kultura. Galové jsou také mistři řemeslníci.
Galské kmeny Civil War
Germánské státy
Germánské státy
Germánské kmeny jsou neohrožení bojovníci; ve svých temných, neprostupných hvozdech, kde uctívají temná, nepřejícná božstva, se cítí jako doma. Jejich latinské jméno je převzaté z galštiny, v níž "ger" a "mani" znamená "lidé od vedle" čili sousedé. Příliš sousedsky se však nechovají: platí u nich právo silnějšího a svou nezávislost si cení nade vše.
Germánské státy Civil War
Východní říše
Východní říše
Achaimenovci vybudovali na troskách Babylonské, Asyrské a Médské říše první opravdový superstát, který se rozkládal na třech různých kontinentech. Po pádu Persie respektovali její dobyvatelé staré tradice a původní teritoriální administrativa přetrvala ještě dlouhou dobu.

Barvité obyvatelstvo mnohonárodnostního impéria bylo tolerantní a otevřené a podporovalo jak helenizaci státu, tak i zachování starých tradic.
Východní říše Civil War
Balkánské kmeny
Balkánské kmeny
Ilyrské kmeny se prosadily jako piráti, od jaderského pobřeží až po dalekou Apollonii na východě, a smetli tím kulturní rozdíly neolitických Balkánců na počátku doby bronzové.

Thráčtí Getové a Odrysové se do značné míry odlišovali od svých ilyrských a řeckých sousedů a společně byli tak mocní, až se Řekové báli, že jejich příchod ze severu zničí celou jejich civilizaci.

Tylisané byli Keltové, kteří se usadili v severní Thrákii po Brennově neúspěšné invazi do Řecka ve 4. století př. n. l.
Balkánské kmeny Civil War
Iberské kmeny
Iberské kmeny
Iberský poloostrov obývá řada různých kmenů. Keltiberské kmeny mají povětšinou keltské kořeny, na západě žijící Lusitánové jsou ale čistokrevnými Ibery. Jsou vyhlášenými bojovníky a vynikají v šermu a jízdě na koni.
Iberské kmeny Civil War
Africká království
Africká království
[DO NOT LOCALISE]
Království Alexandrových následníků
Království Alexandrových následníků
Po smrti Alexandra rozervali nejmocnější velitelé jeho říši na kusy, o které pak spolu bojovali. Postupem času se vyostřily různé požadavky a námitky na legitimitu vlády a z Alexandrových následníků se stali rivalové. Všichni sice prohlašovali, že jsou Řekové, a usilovali o helenizaci svých království, ale každý z nich také tvrdil, že právě on je jediným právoplatným Alexandrovým dědicem...
Království Alexandrových následníků Civil War
Kmeny z Británie
Kmeny z Británie
Keltové, které Pýtheás popsal jako "pretannoi" nebo "pretani" - "pomalované" – jsou zuřivým a nezávislým národem z ostrova Hai Bretannai.

Poté, co Boudicca vedla všeobecné povstání, nebylo snadné je zpacifikovat.
Kmeny z Británie Civil War
Kartágo
Kartágo
Kartágo neboli "Nové Město" bylo kdysi fénickou obchodní kolonií. Teď je to samostatná obchodní a námořní velmoc, neboť tak Baal Ammón požehnal svým věřícím.

Kartáginci jsou bohabojní, pracovití lidé, kteří se už po celé generace snaží ovládnout obchod se západním Středozemím. Díky tomu se nevyhnutelně dostali do konfliktu s expandujícími řeckými koloniemi a povýšeneckými Římany. Obchodníky se možná stali dobrovolně, ale ve válečníky je proměnila nutnost, a odvedla při tom velmi dobrou práci. Vychytrale využívají také žoldnéřské jednotky, čímž proměnili v meče i své stříbro.
Kartágo Civil War
Černomořské kolonie
Černomořské kolonie
Zhruba kolem 6. století př. n. l. začaly řecké městské státy kolonizovat vzdálené kouty svého světa, aby zbohatly obchodem s přírodními zdroji, jež se tam nacházely. To však nevyhnutelně zažehlo konflikt s místními kočovníky – Skyty, Sarmáty a Roxolany – protože ti těmito osadníky opovrhovali, nenáviděli jejich ‘civilizaci’ i bohatství. Život v černomořských koloniích proto nebyl jen honem za bohatstvím, ale i bojem o přežití proti nelítostnému a neúnavnému protivníkovi.
Etruskové
Etruskové
[DO NOT LOCALISE]
Arabská království
Arabská království
[DO NOT LOCALISE]
Pouštní království
Pouštní království
Lid žijící na okraji civilizace v africké a arabské poušti se musel přizpůsobit tak, aby přežil i v těch nejtvrdších podmínkách. I přes náročnost okolního prostředí dokázali lidé najít způsob, jak zde nejen přežít, ale dokonce i prosperovat. Díky jejich důmyslnosti vznikly nové zavlažovací metody. Jejich neústupný duch z nich učinil velmi schopné obchodníky, nebojácné válečníky, vynikající mořeplavce a chytré konstruktéry starověkého světa.
Nomádské kmeny
Nomádské kmeny
Skytové a Sarmati jsou agresivní nomádští válečníci, proslulí jako jezdci na koních a schopní lukostřelci. Při svých výpadech z nekonečných stepí na jih a na západ po sobě zanechávají jen holou zkázu. Přes svou bojechtivou povahu jsou to však také šikovní řemeslníci a vychytralí obchodníci.
Nomádské kmeny Civil War
Punské kolonie
Punské kolonie
[DO NOT LOCALISE]
Other
Other
Other Rebel
Other Civil War

Samnitské války

Keltské kmeny
Keltské kmeny
[DO NOT LOCALISE]
Řecké státy
Řecké státy
Většina řeckých států byly takzvané „poleis“, města obklopená vesnicemi a polnostmi. Světoznámá řecká kultura byla založena na dřině rolníků, schopnostech obchodníků a vojáků a důvtipu filosofů. Epirus sice postrádá jedno centrální město, ale i tak je to řecký stát skrz naskrz.
Řím
Řím
Řím bude panovat celému světu. Je to jeho osudem, a vždycky bylo.

Římané, kteří se prohlašují za Héraklovy potomky, jsou velmi hrdým národem. Nechybí jim ani zuřivost: zakladatele města, dvojčata Romula a Rema, přece vychovala vlčice. Římské armády sice tu a tam utrpěly porážku, ale vždycky se jen stáhly, přeskupily a pokračovaly v boji.

A teď, obklopen soupeři a potenciálními nepřáteli, je Řím nucen čelit výzvám na každém kroku. Kdo vládne Římu, může ovládnout svět, ale bez slavného dobyvatelského tažení to nepůjde!
Other
Other
Other Rebel

Caesar v Galii

Galský kmen: přítel Říma
Galský kmen: přítel Říma
[PH]
Galský kmen
Galský kmen
[PH]
Galský kmen Rebel
Arvernové, nejlepší z Galů
Arvernové, nejlepší z Galů
[PH]
Belgský kmen
Belgský kmen
[PH]
Britský kmen
Britský kmen
[PH]
Britský kmen Rebel
Massilia
Massilia
[PH]
Germánský kmen
Germánský kmen
[PH]
Germánský kmen Rebel
Nerviové, nejstatečnější z Belgů
Nerviové, nejstatečnější z Belgů
[PH]
Řím, vzor civilizace
Řím, vzor civilizace
[PH]
Řím, vzor civilizace Rebel
Belgský kmen: přítel Říma
Belgský kmen: přítel Říma
[PH]
Svébové, útočníci z Germánie
Svébové, útočníci z Germánie
[PH]
Other
Other
Other Civil War

Hannibal před branami

Keltské
Keltské
[DO NOT LOCALISE]
Keltské Rebel
Arevakové
Arevakové
[PLACEHOLDER]
Iberské
Iberské
[DO NOT LOCALISE]
Iberské Rebel
Kartágo
Kartágo
[PLACEHOLDER]
Řecké
Řecké
[DO NOT LOCALISE]
Řecké Rebel
Italské
Italské
[DO NOT LOCALISE]
Italské Rebel
Africké
Africké
[DO NOT LOCALISE]
Africké Rebel
Lusitánové
Lusitánové
[PLACEHOLDER]
Řím
Řím
[PLACEHOLDER]
Syrakusy
Syrakusy
[PLACEHOLDER]
Other
Other
Other Civil War

Císař Augustus

Nomádské kmeny
Nomádské kmeny
Placeholder
Řím
Řím
Řím bude panovat celému světu. Je to jeho osudem, a vždycky bylo.

Římané, kteří se prohlašují za Héraklovy potomky, jsou velmi hrdým národem. Nechybí jim ani zuřivost: zakladatele města, dvojčata Romula a Rema, přece vychovala vlčice. Římské armády sice tu a tam utrpěly porážku, ale vždycky se jen stáhly, přeskupily a pokračovaly v boji.

A teď, obklopen soupeři a potenciálními nepřáteli, je Řím nucen čelit výzvám na každém kroku. Kdo vládne Římu, může ovládnout svět, ale bez slavného dobyvatelského tažení to nepůjde!
Řím Civil War
Východní říše
Východní říše
Achaimenovští Peršané vybudovali na troskách Babylonské, Asyrské a Médské říše první opravdový superstát, který se rozkládal na třech různých kontinentech. Po pádu Persie respektovali její dobyvatelé staré tradice a původní teritoriální administrativní systém přetrval ještě dlouhou dobu.

Barvité obyvatelstvo mnohonárodnostního impéria bylo tolerantní a otevřené a podporovalo jak helenizaci státu, tak i zachování starých tradic.
Východní říše Civil War
Germánské kmeny
Germánské kmeny
Germánské kmeny jsou neohrožení bojovníci; ve svých temných, neprostupných hvozdech, kde uctívají temná, nepřejícná božstva, se cítí jako doma. Jejich latinské jméno je převzaté z galštiny, v níž „ger“ a „mani“ znamená „lidé od vedle“ čili sousedé. Příliš sousedsky se však nechovají: platí u nich právo silnějšího a svou nezávislost si cení nade vše.
Germánské kmeny Civil War
Africká království
Africká království
Placeholder
Balkánské kmeny
Balkánské kmeny
Ilyrské kmeny se živily pirátstvím podél pobřeží Jadranu až k Apolónii a až do počátku doby bronzové pustošily neolitická kulturní střediska.

Thráčtí Gétové a Odrysané se od svých ilyrských a řeckých sousedů značně lišili a byli tak mocní, že se Řekové obávali, že pokud k nim někdy ze severu přitáhnou, zničí celou civilizaci.

Obyvatelé města Tylis byli Keltové, kteří se usadili v severní Thrákii po nezdařeném Brennově tažení do Řecka ve 4. století př. n. l.
Balkánské kmeny Civil War
Galské kmeny
Galské kmeny
Placeholder
Britské kmeny
Britské kmeny
Keltové, které Pýtheás popsal jako „pretannoi“ nebo „pretani“ - „pomalované“ - jsou zuřivým a nezávislým národem z ostrova Hai Bretannai.

Poté, co Boudicca vedla všeobecné povstání, nebylo snadné je zpacifikovat.
Britské kmeny Civil War
Iberské kmeny
Iberské kmeny
Placeholder
Následnická království
Následnická království
Po smrti Alexandra rozervali nejmocnější velitelé jeho říši na kusy, o které pak spolu bojovali. Postupem času se vyostřily různé požadavky a námitky na legitimitu vlády a z Alexandrových následníků se stali rivalové. Všichni sice prohlašovali, že jsou Řekové, a usilovali o helenizaci svých království, ale každý z nich také tvrdil, že právě on je jediným právoplatným Alexandrovým dědicem...
Následnická království Civil War
Arabská království
Arabská království
Placeholder
Keltské kmeny
Keltské kmeny
Placeholder
Other Rebel

Hněv Sparty

Řecké státy
Řecké státy
Většina řeckých států tvořila 'polis', tedy města obklopená vesnicemi. Světoznámá řecká kultura totiž stojí především na potu farmářů, schopnostech obchodníků i vojáků a důvtipů filozofů.
Řecké státy Rebel
Athény
Athény
Většina řeckých států byly takzvané „poleis“, města obklopená vesnicemi a polnostmi. Světoznámá řecká kultura byla založena na dřině rolníků, schopnostech obchodníků a vojáků a důvtipu filosofů.
Athény Civil War
Boiótský spolek
Boiótský spolek
Většina řeckých států byly takzvané „poleis“, města obklopená vesnicemi a polnostmi. Světoznámá řecká kultura byla založena na dřině rolníků, schopnostech obchodníků a vojáků a důvtipu filosofů.
Boiótský spolek Civil War
Kórinthos
Kórinthos
Většina řeckých států byly takzvané „poleis“, města obklopená vesnicemi a polnostmi. Světoznámá řecká kultura byla založena na dřině rolníků, schopnostech obchodníků a vojáků a důvtipu filosofů.
Kórinthos Civil War
Perská říše
Perská říše
Achaimenovští Peršané vybudovali na troskách Babylonské, Asyrské a Médské říše první opravdový superstát, který se rozkládal na třech různých kontinentech.
Perská říše Rebel
Barbarské kmeny
Barbarské kmeny
[placeholder]
Barbarské kmeny Rebel
Sparta
Sparta
Většina řeckých států byly takzvané „poleis“, města obklopená vesnicemi a polnostmi. Světoznámá řecká kultura byla založena na dřině rolníků, schopnostech obchodníků a vojáků a důvtipu filosofů.
Sparta Civil War

Rozdělená říše

Nomádské kmeny
Nomádské kmeny
Severovýchodní stepi jsou domovem nomádských skýthských a sarmatských kmenů. Jsou to drsní válečníci známi svými jezdeckými dovednostmi a schopností střílet za jízdy z luku. Když opustili své kavkazké domoviny, dali tito rození jezdci zakusit hrůzy Římanům i Peršanům.

Během 2. století pod tlakem hord nomádských zabijáků se řada barbarských kmenů začala přesouvat na nová území, čímž začala vyvíjet tlak na římskou hranici. Nyní se jeden z těchto kmenů, Gótové, dostal do kontaktu s extrémně bojechtivými Alany, kteří je zahnali od hranic říše až do Asie.
Nomádské kmeny Civil War
Germánská království
Germánská království
Slabost a nestabilita Římské říše byla pro germánské kmeny žijící na sever od jejích hranic velkým štěstím. Díky dostatku nových území k plenění byly války mezi sousedícími národy zastaveny ve prospěch koordinovaných útoků vedených novými kmenovými svazy na římské provincie. Aby se Řím ubránil, spojil se s řadou západních kmenů, které se ke svým bratrům přidat nechtěly.

Na severní a jihovýchodní části Germánie začali posilovat Sasové a Gótové, aby mohli napadat římské hranice s cílem využít tamější krizi. Barbaři toužili stát se za každou cenu supervelmocí!
Germánská království Civil War
Východní říše
Východní říše
Po pádu Parthské říše a porážce posledního arsakovského krále získala moc nová dynastie. Sasánovští Peršané nahradili Parthy jako nová východní supervelmoc konkurující Římu. Jejich vojska rychle obsadila řadu východních provincií zmítaných anarchií nebo s nezávislou vládou.

Po římském vítězství u města Hatry v dnešním Íránu u strategicky důležitých arménských hor, kde disciplinované římské legie konečně zastavily zdrcující perský válečný stroj, je vše připraveno k řadě budoucích konfrontací. Síla Říma je ale nyní v troskách a Sasánovci mají příležitost využít současný chaotický stav státu. Slavnou tradici starověké Persie snad přece jen bude možné obnovit!
Východní říše Civil War
Africká království
Africká království
[PLACEHOLDER] AFRICAN
Rozdělená Říše římská
Rozdělená Říše římská
Po smrti císaře Alexandera Severa Římská říše upadla do hluboké krize. Její generálové kuli pikle proti sobě navzájem a vnější provincie zbavené prostředků nutných k adekvátní sebeobraně padly za oběť barbarským nájezdům a rostoucí síle nové perské sasánovské říše.

Během tohoto chaosu se římské západní provincie odtrhly a utvořily svůj vlastní stát. Na východě pak v okolí města Palmýry v Syrské poušti vzniklo nové království, které se toužilo stát říší. Římská říše zamořená loupežníky a zmítaná občanskou válkou ještě nikdy nebyla tak blízko kolapsu!
Rozdělená Říše římská Civil War
Britonnští Keltové
Britonnští Keltové
Británie byla římskou provincií od chvíle, kdy císař Claudius vyhlásil vládu nad zdejšími keltskými obyvateli. Římu se ale nikdy nepodařilo úspěšně dobýt celý ostrov. Severní kmeny kladly odpor a bránily se všem pokusům o „civilizaci“. Jižní část Británie byla značně romanizována. Mnoho keltských národů se ale s útočníky nestýkala a držela se ve svých vesnicích a pevnostech.

Po vzestupu Galské říše a jejího oddělení od Říma keltští náčelníci přistupovali k nové římské frakci s oprávněnou opatrností. Nebyli si jisti, zda již nastal čas vrátit Britské ostrovy do rukou Keltů, nebo zda bude lepší se s galskými Římany spojit.
Britonnští Keltové Civil War
Arabská království
Arabská království
[PLACEHOLDER] ARAB
Other Rebel

Vzestup republiky

Italické kmeny
Italické kmeny
Italské kmeny přišly do Itálie před staletími, a když dorazili řečtí osadníci, aby založili nové kolonie, tyto kmeny už byly dosti etablované. Řecká kultura byla daleko starší a daleko vyvinutější než kultura zdejších kmenů. Italikové postupně přejali prvky řecké kultury a vlastní společnost utvářeli pomocí mnoha helénských náboženských, uměleckých, politických a vědeckých výdobytků. Za nějakou dobu se však tyto dva národy staly soupeři a občas, když si Etruskové a později Římané vybudovali vlastní bohatou tapiserii vlastních úspěchů, dokonce i nepřáteli. Nyní jsou připraveni vyzvat řecký svět – a vymazat staré ve prospěch toho nového!
Italické kmeny Rebel
Italické kmeny Civil War
Řecké státy
Řecké státy
Řecké státy se potýkají s důsledky události, která se dá popsat jen jako bratrovražedný konflikt: peloponéská válka. Nicméně Athény, i když na straně poražených, se porážce přizpůsobily daleko lépe, než se Sparta přizpůsobila vítězství. Navzdory mnoha athénským padlým, což městu způsobilo problémy s poválečnou pracovní silou, a rozdrolení veřejného i soukromého bohatství města však Athény kritické roky přežily, zotavily se a opět se staly vůdčí silou v oblasti. Takové jsou chaotické podmínky, ve kterých teď musí mnoho řeckých městských států existovat – pokud se však Athény opět dokáží hrdě postavit na vlastní pevné nohy, ostatní snad budou následovat.
Řecké státy Rebel
Řecké státy Civil War
Italské civilizace
Italské civilizace
Střední Itálie vždy byla zemí tepla a hojné úrodnosti. V průběhu staletí se mnohé kmeny nechaly okouzlit bujnými údolími, zelenými lesy a bohatými přírodními zdroji. První indoevropské národy sem dorazily v prehistorické době a díky důmyslnosti a nezávislému myšlení se některým podařilo vyvinout se ve větší tělesa s vlastním politickým a ekonomickým vlivem. Mezi nimi byli i Řeky ovlivnění Etruskové a Samnité, kteří před vzestupem Římanů představovali dominantní italické civilizace. Nicméně nyní v oblasti dominují takovým způsobem, že dovedou být jak nejlepšími přáteli, tak těmi nejhoršími nepřáteli!
Italské civilizace Rebel
Italské civilizace Civil War
Nuragské kmeny
Nuragské kmeny
Nuragské kmeny obývají Sardinii už více než tisíc let a jejich kořeny sahají až k počátkům časů. Jsou to těžce pracující a talentovaní stavitelé, kteří bravurně využívají bohaté zásoby přírodního kamene, který se na ostrově nachází. Samotná Sardinie je jejich plátnem – ať už se jedná o chrámy, studny nebo rozestavěná sídla. Nuragská společnost ve zkoušce času zatím obstála, a to navzdory rostoucím politickým zmatkům, které oblast svírají. Momentálně je velmocí v oblasti silná severoafrická obchodní říše Kartágo. Pokud se ale řecké státy rozhodnou expandovat dále na západ, nebo pokud si italické kmeny podmaní moře, vše se může změnit. Pokud si nuragské kmeny přejí přežít, musí ochránit svůj ostrov a rozvinout technologii!
Nuragské kmeny Rebel
Nuragské kmeny Civil War
Galské kmeny
Galské kmeny
Galské kmeny pocházejí ze střední a západní Evropy, z oblasti za Alpami. Před několika staletími jejich předkové při hledání lepší půdy a mírnějšího klimatu překročili hory – a našli místo bohaté na úrodnost a zdroje. Tyto oblasti osídlilo mnoho kmenů, které vybudovaly vlastní města, a jejich hrdá a nezávislá kultura postupně přejala některé prvky vlivné sousední civilizace Etrusků. V průběhu let Galové také zdokonalili své vojenské dovednosti, a to zejména kvůli střetům s dobře organizovanými Římany a Řeky. Italské národy si s Galy zase na oplátku vybudovaly výdělečné a ceněné obchodní styky. Takže nyní je jasno – Galské kmeny se nikam odcházet nechystají!
Galské kmeny Rebel
Galské kmeny Civil War
Japygské kmeny
Japygské kmeny
[unseen]
Japygské kmeny Rebel
Other
Other
Other Rebel
Facebook