menu
HomeHome / Divide et Impera / Markamannoz (Imperator Augustus) / Auxiliary Map

Campaign Map

Auxiliary Map - Markamannoz (Imperator Augustus) - Divide et Impera - Royal Military Academy
No. Unit Resources Name Regions Auxiliary Units
1 DEI_Greece Greece Attica
Creta
Achaia
200 Athenai Hoplitai
Athenai Hoplitai
(AOR_35_Athenian_Hoplites)
200 Athenai Thorakitai Hoplitai
Athenai Thorakitai Hoplitai
(AOR_35_Athenian_Thorax_Hoplites)
300 Korinthoi Epistratoi Hoplitai
Korinthoi Epistratoi Hoplitai
(AOR_35_Greek_Levies)
200 Korinthoi Ekdromoi Hoplitai
Korinthoi Ekdromoi Hoplitai
(AOR_35_Greek_Light_Hoplites)
200 Korinthoi Thureophoroi
Korinthoi Thureophoroi
(AOR_35_Greek_Thureos_Spears)
175 Skiritai Peltastai
Skiritai Peltastai
(AOR_35_Skiritai_Peltasts)
200 Skiritai Machairaphoroi
Skiritai Machairaphoroi
(AOR_35_Skiritai_Swordsmen)
200 Spartiatai Hoplitai
Spartiatai Hoplitai
(AOR_35_Spartan_Hoplites)
200 Spartiatai Thorakitai Hoplitai
Spartiatai Thorakitai Hoplitai
(AOR_35_Spartan_Thorax_Hoplites)
2 DEI_Egypt Aegyptos Ta-Mehu
Ta-Shemau
Ta-Ament
Ta-Abt
Medjay
175 Machimoi Toxotai
Machimoi Toxotai
(AOR_17_Egyptian_Archers)
120 Machimoi Hippeis
Machimoi Hippeis
(AOR_17_Egyptian_Cavalry)
300 Machimoi
Machimoi
(AOR_17_Egyptian_Levies)
3 DEI_Ethiopia Ethiopia Ityopya
Kush
18 Elephantes Hulaioi Liboukoi
Elephantes Hulaioi Liboukoi
(AOR_18_African_Elephants)
200 Aithiopikoi Pelekuphoroi
Aithiopikoi Pelekuphoroi
(AOR_18_axum_nobles)
175 Blemmyai Toxotai
Blemmyai Toxotai
(AOR_18_blemmyes_archers)
120 Aithiopikoi Hippakontistai
Aithiopikoi Hippakontistai
(AOR_18_Ethiopian_Horse_Skirmishers)
300 Hanatim Kushim
Hanatim Kushim
(AOR_18_Ethiopian_Levies)
200 Eklektoi Aithiopikoi
Eklektoi Aithiopikoi
(AOR_18_ethiopian_shock_infantry)
300 Mistophoroi Kushitoi
Mistophoroi Kushitoi
(AOR_18_kushite_tribal_warriors)
175 Meroi Toxotai
Meroi Toxotai
(AOR_18_meroe_archers)
300 Meroi Aichmetai
Meroi Aichmetai
(AOR_18_meroe_spearmen)
175 Aithiopikoi Toxotai
Aithiopikoi Toxotai
(AOR_18_Nubian_Archers)
4 DEI_Africa Africa Zeugitana
Byzacium
Tripolis
Syrthim
200 Dorkim Lybim Kbedim
Dorkim Lybim Kbedim
(AOR_15_Late_Libyan_Infantry)
120 Parasim Lebiponnim
Parasim Lebiponnim
(AOR_15_Libyan_Cavalry)
200 Dorkim Lybim
Dorkim Lybim
(AOR_15_Libyan_Infantry)
175 Mitnagsim Lybim
Mitnagsim Lybim
(AOR_15_Libyan_Javelinmen)
300 Mishteret Lybim
Mishteret Lybim
(AOR_15_Libyan_Levies)
5 DEI_Gaul Gaul Aquitania
Gergovia
Pictavis
Lugdunensis
Lutetia
Aremorica
Iuliobana
80 Corio Cunos Vidios
Corio Cunos Vidios
(AOR_3_Celtic_Savage_Dogs)
300 Aeudi Lugoae
Aeudi Lugoae
(AOR_3_Gallic_Levies)
120 Leuce Epos
Leuce Epos
(AOR_3_Gallic_Light_Cavalry)
300 Gaelaiche
Gaelaiche
(AOR_3_Gallic_Medium_Spearmen)
175 Aeudi Gaeroas
Aeudi Gaeroas
(AOR_3_Gallic_Skirmishers)
300 Bataroas
Bataroas
(AOR_3_Gallic_Swordsmen)
6 DEI_Arabia Arabia Himyar
Maka
Saba
Kedar
Hagar
Yathrib
Havilah
Lihyan
Iordan
300 Arabioi Katadromeis
Arabioi Katadromeis
(AOR_20_arabian_auxiliaries)
120 Ana-Arabim Kamelarios
Ana-Arabim Kamelarios
(AOR_20_Arabian_Camel_Archers)
300 Erinamesh Ana-Arabim
Erinamesh Ana-Arabim
(AOR_20_Arabian_Levies)
7 DEI_Eastern Eastern Provinces Transcaspia
Haraiva
Margus
Eremos Karmania
Karmania
Rambakia
Zranka
Maka
Rhagau
Mada
Atropatkan
Phraaspa
Palmyra
Lyan
Parsa
Elam
175 Thanvare Payahdag
Thanvare Payahdag
(AOR_23_Persian_Archers)
120 Khuveshavagan
Khuveshavagan
(AOR_23_Persian_Cavalry)
300 Gund-i Palta
Gund-i Palta
(AOR_23_Persian_Levies)
8 DEI_Armenia Armenia Tsopk
Hayk
Turuberan
Korchayk
175 Armenikoi Toxotai
Armenikoi Toxotai
(AOR_25_Armenian_Archers)
300 Armenikoi Epistratoi Doriphoroi
Armenikoi Epistratoi Doriphoroi
(AOR_25_Armenian_Levies)
9 DEI_Asia Asia Lydia
Mysia
Phrygia
Rhodos
256 Ephesoi Phalangitai
Ephesoi Phalangitai
(AOR_33_Ephesian_Pikemen)
300 Kares Pezoi
Kares Pezoi
(AOR_33_Karian_Axemen)
175 Mysoi Sphendonetai
Mysoi Sphendonetai
(AOR_33_Mysian_Slingers)
300 Phrygioi Pantodapoi
Phrygioi Pantodapoi
(AOR_33_Phrygian_Levies)
10 DEI_Bactria Baktria Baktria
Tocharia
Paropamisadai
Transoxania
Suguda
175 Thanvare Suguda
Thanvare Suguda
(AOR_26_Bac_Archer_Spearmen)
300 Tabargan Suguda
Tabargan Suguda
(AOR_26_Bac_Axemen)
120 Savar-i Suguda
Savar-i Suguda
(AOR_26_Bac_Camels)
175 Zubindar-i Suguda
Zubindar-i Suguda
(AOR_26_Bac_Javelinmen)
300 Baktrioi Pantodapoi
Baktrioi Pantodapoi
(AOR_26_Baktrian_Levies)
36 Elephantes Indikoi
Elephantes Indikoi
(AOR_26_Indian_War_Elephants_Bactria)
120 Jamsya Yukhuna Duna Purma
Jamsya Yukhuna Duna Purma
(AOR_26_Yuezhi_Archers)
11 DEI_Spain_South Southern Iberia Baeturia
Turdetania
Carpetania
Bastetania
Celtiberia
Edetania
100 Curisi
Curisi
(AOR_13_South_Iberian_Cavalry)
300 Iberi Milites
Iberi Milites
(AOR_13_South_Iberian_Levies)
200 Loricati Scutarii
Loricati Scutarii
(AOR_13_South_Iberian_Loricati)
300 Scutarii
Scutarii
(AOR_13_South_Iberian_Scutarii)
175 Iberi Funditores
Iberi Funditores
(AOR_13_South_Iberian_Slingers)
12 DEI_Belgium Belgium Silva Carbonaria
Treverorum
100 Remi Mairepos
Remi Mairepos
(AOR_4_Belgae_Heavy_Cavalry)
175 Sotaroas Argos
Sotaroas Argos
(AOR_4_Belgae_Hunters)
300 Eburonae Lugoae
Eburonae Lugoae
(AOR_4_Belgae_Levies)
300 Batacorii
Batacorii
(AOR_4_Belgae_Spearmen)
13 DEI_Pontus Pontus Pontos
Bithynia
Paphlagonia
Riza
100 Kappadokioi Xistophoroi
Kappadokioi Xistophoroi
(AOR_29_Cappadocian_Lancers)
256 Chalyboi Doryphoroi
Chalyboi Doryphoroi
(AOR_29_chalybes_spearmen)
120 Paphlagonikoi Hippeis
Paphlagonikoi Hippeis
(AOR_29_Paphlagonian_Cavalry)
200 Phrygioi Sagarisphoroi
Phrygioi Sagarisphoroi
(AOR_29_phrygian_axemen)
175 Pontikoi Toxotai
Pontikoi Toxotai
(AOR_29_Pontic_Archers)
300 Pontikoi Haploi
Pontikoi Haploi
(AOR_29_Pontic_Levies)
14 DEI_Bosporus Bosporus Tauris
Sindike
Maiotia
300 Albanoi Doryphoroi
Albanoi Doryphoroi
(AOR_28_Protoslav_Levies)
175 Skythioi Toxotai
Skythioi Toxotai
(AOR_28_Scythian_Archers)
175 Skythioi Kataikoi Toxotai
Skythioi Kataikoi Toxotai
(AOR_28_Scythian_Foot_Archers)
200 Skythioi Hoplitai
Skythioi Hoplitai
(AOR_28_Scythian_Hoplites)
120 Skythioi Hippotoxotai
Skythioi Hippotoxotai
(AOR_28_Scythian_Horse_Archers)
175 Skythioi Peltastai
Skythioi Peltastai
(AOR_28_Scythian_Skirmishers)
300 Skythioi Pezoi
Skythioi Pezoi
(AOR_28_Scythian_Warriors)
175 Thrakioi Basilikoi Peltastai
Thrakioi Basilikoi Peltastai
(AOR_28_Thracian_Heavy_Peltasts)
175 Thrakioi Peltastai
Thrakioi Peltastai
(AOR_28_Thracian_Peltasts)
300 Thrakioi Rhomphaiaphoroi
Thrakioi Rhomphaiaphoroi
(AOR_28_Thracian_Warriors)
15 DEI_Brit_South Britannia Britannia Superior
Dumnonia
Demetia
Britannia Inferior
300 Corio Runo
Corio Runo
(AOR_2_Britannic_Ambushers)
175 Corio Telamon
Corio Telamon
(AOR_2_Briton_Slingers)
200 Calawre
Calawre
(AOR_2_Casse_Champions)
120 Myrcharn
Myrcharn
(AOR_2_Casse_Light_Cavalry)
300 Silurae Birnai
Silurae Birnai
(AOR_2_Siluri_Warband)
16 DEI_Steppes Steppes Ardhan
Kartli
Kolkheti
Xvarazm
Usturt
Scythia
Didoya
Turan
Zyx
100 Roxolanoi Xistophoroi
Roxolanoi Xistophoroi
(AOR_27_Roxolani_Lancers)
300 Roxolanoi Haploi
Roxolanoi Haploi
(AOR_27_Roxolani_Levies)
175 Skythioi Toxotai
Skythioi Toxotai
(AOR_27_Scythian_Archers)
120 Skythioi Hippotoxotai
Skythioi Hippotoxotai
(AOR_27_Scythian_Horse_Archers)
17 Auxilia_Caucasia Local Auxilia Caucasia Ardhan
Kartli
Kolkheti
175 Kovkasi Lernain Netadzik
Kovkasi Lernain Netadzik
(AOR_62_Caucasian_Archers)
300 Kavakaza Sparabara
Kavakaza Sparabara
(AOR_62_Caucasian_Levies)
300 Kartveli Dashnit Meombrebi
Kartveli Dashnit Meombrebi
(AOR_62_Georgian_Medium_Swordmen)
300 Kartvelebi Dashna-Mebrdzolebi
Kartvelebi Dashna-Mebrdzolebi
(AOR_62_Georgian_Sword)
18 DEI_Italy_North Northern Italia Liguria
Insubria
Venetia et Histria
120 Liguriae Epos
Liguriae Epos
(AOR_8_Ligurian_Cavalry)
300 Lugoae Liguriae
Lugoae Liguriae
(AOR_8_Ligurian_Levies)
175 Gaeroas Liguriae
Gaeroas Liguriae
(AOR_8_Ligurian_Skirmishers)
200 Gaemile Liguriae
Gaemile Liguriae
(AOR_8_Ligurian_Spearmen)
80 Canes Bellici
Canes Bellici
(AOR_8_Roman_War_Dogs)
19 DEI_Corsica Corsica et Sardinia Corsica
Sardinia
300 Mishteret Izrahim
Mishteret Izrahim
(AOR_40_Corsican_Coastal_Levies)
175 Pelliti Velites
Pelliti Velites
(AOR_40_corsican_javeliners)
175 Kasatim Shardanim
Kasatim Shardanim
(AOR_40_Sardinian_Archers)
300 Dorkim Shardanim
Dorkim Shardanim
(AOR_40_Sardinian_Levies)
20 DEI_Dacia Dacia Dacia Inferior
Bastarnia
Dacia Malvensis
Zarmizegetusa
300 Daki Drepanephoroi
Daki Drepanephoroi
(AOR_39_Dacian_Falxmen)
300 Daki Epistratoi Doryphoroi
Daki Epistratoi Doryphoroi
(AOR_39_Dacian_Levies)
21 DEI_Galatia Galatia Galatia
Lykaonia
Pamphylia
200 Cladio Argos
Cladio Argos
(AOR_30_Galatian_Chosen_Swordsmen)
300 Galatai Lugoae
Galatai Lugoae
(AOR_30_Galatian_Levies)
120 Galatai Epos
Galatai Epos
(AOR_30_Galatian_Light_Cavalry)
300 Catuiros Calgo
Catuiros Calgo
(AOR_30_Galatian_Swordsmen)
300 Curoas
Curoas
(AOR_30_Galatian_Warriors)
22 DEI_Cappadocia Cappadocia Katpatuka
80 Kappadokioi Kyon
Kappadokioi Kyon
(AOR_31_Anatolian_Mountain_Dogs)
100 Kappadokioi Xistophoroi
Kappadokioi Xistophoroi
(AOR_31_Cappadocian_Lancers)
300 Kappadokioi Haploi
Kappadokioi Haploi
(AOR_31_Cappadocian_Levies)
300 Galatai Lugoae
Galatai Lugoae
(AOR_31_Galatian_Levies)
120 Galatai Epos
Galatai Epos
(AOR_31_Galatian_Light_Cavalry)
300 Catuiros Calgo
Catuiros Calgo
(AOR_31_Galatian_Swordsmen)
23 DEI_German Germania Bagacum
Germania Superior
Frisia
Cimbria
Silva Bacenis
Suebia
Vistula
Ascaucalis
Rugia
120 Reidonez
Reidonez
(AOR_5_Germanic_Cavalry)
200 Dreugulozez Brunjadoi
Dreugulozez Brunjadoi
(AOR_5_Germanic_Heavy_Infantry)
175 Skutjanz
Skutjanz
(AOR_5_Germanic_Hunters)
80 Jagon Hund
Jagon Hund
(AOR_5_Germanic_Hunting_Dogs)
300 Herunautoz
Herunautoz
(AOR_5_Germanic_Swordsmen)
24 DEI_German_South Hercynia Silva Nigra
Hercynia Silva
Luna Silva
175 Skutjanz
Skutjanz
(AOR_6_Germanic_Hunters)
300 Gaizoz Frije
Gaizoz Frije
(AOR_6_Germanic_Levies)
300 Herunautoz
Herunautoz
(AOR_6_Germanic_Swordsmen)
25 DEI_Spain_North Northern Iberia Baleareis
Celtica
Lusitania
Cantabria
Gallaecia
Tarraconensis
300 Clona Tekonac
Clona Tekonac
(AOR_12_North_Iberian_Axemen)
200 Milites Ilergetum
Milites Ilergetum
(AOR_12_North_Iberian_Illergetan_Soldiers)
300 Gestikapoinann
Gestikapoinann
(AOR_12_North_Iberian_Levies)
100 Ambakaro Epones
Ambakaro Epones
(AOR_12_North_Iberian_Medium_Cavalry)
200 Scortamareva
Scortamareva
(AOR_12_North_Iberian_Medium_Spearmen)
175 Clona Gosnasio
Clona Gosnasio
(AOR_12_North_Iberian_Skirmishers)
26 DEI_Illyria Illyria Illyria
Liburnia
Dalmatia
300 Dardanioi Sicaphoroi
Dardanioi Sicaphoroi
(AOR_37_dardanioi_sicabearers)
300 Illyrioi Grosphomachoi
Illyrioi Grosphomachoi
(AOR_37_Illyrian_Coastal_Levies)
200 Illyrioi Hoplitai
Illyrioi Hoplitai
(AOR_37_Illyrian_Hoplites)
120 Illyrioi Hippeis
Illyrioi Hippeis
(AOR_37_Illyrian_Light_Cavalry)
200 Illyrioi Thureophoroi
Illyrioi Thureophoroi
(AOR_37_Illyrian_Thureos_Spears)
27 DEI_Italy Italia Campania
Apulia
Bruttium
Picenum
Tuscia
Samnium
Latium
200 Kampanioi Hoplitai
Kampanioi Hoplitai
(AOR_9_Campanian_Hoplites)
200 Ensiferi Italici Reformati
Ensiferi Italici Reformati
(AOR_9_Italian_Late_Swordsmen)
300 Italici Milites
Italici Milites
(AOR_9_Italian_Levies)
200 Ensiferi Italici
Ensiferi Italici
(AOR_9_Italian_Swordsmen)
300 Taurisci Securiferi
Taurisci Securiferi
(AOR_9_Italy_Taurisci_Axemen)
200 Leukanoi Hoplitai
Leukanoi Hoplitai
(AOR_9_lucanian_hoplites)
200 Mamertinoi Doryphoroi
Mamertinoi Doryphoroi
(AOR_9_Mamertine_Spearmen)
28 DEI_Judea Judea Yehuda
300 Ioudaioi Taxeis
Ioudaioi Taxeis
(AOR_19_Jewish_Levies)
175 Ioudaioi Sphendonetai
Ioudaioi Sphendonetai
(AOR_19_Jewish_Slingers)
200 Judaioi Thureophoroi
Judaioi Thureophoroi
(AOR_19_judean_thureophoroi)
29 DEI_Syria Syria Kypros
Phoinike
Eremos Syria
Syria
Kommagene
Kilikia
Aram
175 Toxotai Syriakoi
Toxotai Syriakoi
(AOR_21_Syrian_Heavy_Archers)
300 Pantodapoi Syriakoi
Pantodapoi Syriakoi
(AOR_21_Syrian_Levies)
36 Elephantes Syriakoi
Elephantes Syriakoi
(AOR_21_Syrian_War_Elephants)
30 DEI_Libya Libya Siwa
Oases
Kyrenaike
Marmarike
Tidamensi
Garama
18 Elephantes Hulaioi Liboukoi
Elephantes Hulaioi Liboukoi
(AOR_16_African_Elephants)
175 Mitnagsim Lybim
Mitnagsim Lybim
(AOR_16_African_Javelinmen)
300 Mishteret Lybim
Mishteret Lybim
(AOR_16_African_Levies)
80 Malhamit Kalb
Malhamit Kalb
(AOR_16_Garamantine_Hounds)
300 Dorkim Garamantim
Dorkim Garamantim
(AOR_16_Garamantine_Levies)
175 Qala'im Garamantim
Qala'im Garamantim
(AOR_16_Garamantine_Slingers)
31 DEI_Sarmatia Sarmatia Silesia
Leda
Baug
Chronos
Danu Apara
Oium
Gerrhos
300 Voinu
Voinu
(AOR_43_Baltic_Levies)
175 Sauromatae Fistaeg Fat Aexsdzhytae
Sauromatae Fistaeg Fat Aexsdzhytae
(AOR_43_Sarmatian_Archers)
100 Sauromatae Uaezdaettae
Sauromatae Uaezdaettae
(AOR_43_Sarmatian_Cataphracts)
120 Sauromatae Fat Aexsdzhytae
Sauromatae Fat Aexsdzhytae
(AOR_43_Sarmatian_Horse_Archers)
80 Vadasz Spako
Vadasz Spako
(AOR_43_Steppe_Hunting_Dogs)
32 DEI_Macedonia Macedonia Epeiros
Thessalia
Makedonia
200 Thessalikoi Epistratoi Hoplitai
Thessalikoi Epistratoi Hoplitai
(AOR_36_Greek_Levies)
200 Thessalikoi Ekdromoi Hoplitai
Thessalikoi Ekdromoi Hoplitai
(AOR_36_Greek_Light_Hoplites)
175 Macedonikoi Euzonoi
Macedonikoi Euzonoi
(AOR_36_Greek_Light_Peltasts)
256 Macedonikoi Phalangitai
Macedonikoi Phalangitai
(AOR_36_Greek_Pikemen)
200 Thessalikoi Thureophoroi
Thessalikoi Thureophoroi
(AOR_36_Greek_Thureos_Spears)
80 Molossoi Kyon
Molossoi Kyon
(AOR_36_Molossian_Hounds)
100 Hippeis Thessalikoi
Hippeis Thessalikoi
(AOR_36_Thessalian_Cavalry)
33 DEI_Numidia Numidia Atlas
Mauretania
Tingitana
Militiana
Cirtensis
Gaetulia
Numidia
120 Parasim Numidim
Parasim Numidim
(AOR_14_Numidian_Cavalry)
300 Mitnag'him Numidim
Mitnag'him Numidim
(AOR_14_Numidian_Javelinmen)
175 Qala'im Numidim
Qala'im Numidim
(AOR_14_Numidian_Slingers)
34 DEI_Mesopotamia Mesopotamia Meshan
Babirus
Osroene
Athura
200 Shipri Tukul
Shipri Tukul
(AOR_22_Babylonian_Spears)
175 Thanvare Madaen
Thanvare Madaen
(AOR_22_Mesopotamian_Archers)
300 Gund-i Madaen
Gund-i Madaen
(AOR_22_Mesopotamian_Levies)
200 Erin-mesh Uriki
Erin-mesh Uriki
(AOR_33_akkadian_elite_guards)
35 DEI_Provence Provincia Provincia
Narbonensis
Tolosa
300 Lugoae Vocontae
Lugoae Vocontae
(AOR_11_Celtic_Levies)
120 Vocontae Epos
Vocontae Epos
(AOR_11_Celtic_Light_Cavalry)
200 Keltohellenikoi Thorakitai
Keltohellenikoi Thorakitai
(AOR_11_Celto_Hellenic_Infantry)
300 Massaloi Pantodapoi
Massaloi Pantodapoi
(AOR_11_Greek_Colonist_Levies)
200 Massaloi Hoplitai
Massaloi Hoplitai
(AOR_11_Massalian_Hoplites)
200 Massaloi Thorakitai Hoplitai
Massaloi Thorakitai Hoplitai
(AOR_11_Massalian_Thorax_Hoplites)
36 DEI_Parthia Parthia Parthava
Astauene
Traxiane
Varkana
120 Yancai Uaezdaettae
Yancai Uaezdaettae
(AOR_22_Alan_Noble_Cav)
120 Asavaran-i Zrehbaran
Asavaran-i Zrehbaran
(AOR_24_Parthian_Cataphracts)
120 Shivatir-i Pahlavanig
Shivatir-i Pahlavanig
(AOR_24_Parthian_Horse_Archers)
300 Gund-i Nizagan
Gund-i Nizagan
(AOR_24_Parthian_Levies)
37 DEI_Brit_North Caledonia et Hibernia Caledonia
Hibernia
Brigantia
300 Pictone Lugoae
Pictone Lugoae
(AOR_1_Caledonian_Levies)
175 Balroae
Balroae
(AOR_1_Caledonian_Skirmishers)
300 Pictone Neitos
Pictone Neitos
(AOR_1_Pictone_Painted_Swordsmen)
38 DEI_Alps Alps Alcimoennis
Raetia
Noricum
Helvetia
300 Noricene Lugoae
Noricene Lugoae
(AOR_7_Alpine_Levies)
200 Appea Gaedotos
Appea Gaedotos
(AOR_7_Alpine_Phalanx)
300 Kluddacorii
Kluddacorii
(AOR_7_Alpine_Swordsmen)
39 DEI_Sicily Sicilia Akragas
Panormos
Sirako
175 Gastraphetes
Gastraphetes
(AOR_10_Crossbows)
175 Kestrosphendones
Kestrosphendones
(AOR_10_Dart_Slingers)
300 Sikeliotai Pantodapoi
Sikeliotai Pantodapoi
(AOR_10_Greek_Colonist_Levies)
200 Sikeliotai Pezoi
Sikeliotai Pezoi
(AOR_10_Greek_Marines)
300 Sikelioi Milites
Sikelioi Milites
(AOR_10_Italian_Levies)
175 Sikelioi Sphendonetai
Sikelioi Sphendonetai
(AOR_10_Italian_Slingers)
200 Pezoi Brettioi
Pezoi Brettioi
(AOR_10_Sicily_Bruttian_Infantry)
175 Aichmetai Leukanoi
Aichmetai Leukanoi
(AOR_10_Sicily_Lucanian_Light_Infantry)
40 DEI_Thrace Thrace Byzantion
Dardania
Moesia
Thrake
300 Agrianoi Pelekophoroi
Agrianoi Pelekophoroi
(AOR_38_Agrianian_Assault_Infantry)
175 Agrianoi Peltastai
Agrianoi Peltastai
(AOR_38_Agrianian_Axemen)
300 Krobyzoi Thureophoroi
Krobyzoi Thureophoroi
(AOR_38_krobyzi_spearmen)
175 Maedi Peltastai
Maedi Peltastai
(AOR_38_maedi_peltastai)
200 Cordinau Orca
Cordinau Orca
(AOR_38_Scordisci_Elite_Infantry)
300 Galathraikes
Galathraikes
(AOR_38_Thrace_Gallo_Thracian_Warriors)
175 Thrakioi Peltastai
Thrakioi Peltastai
(AOR_38_Thracian_Peltasts)
300 Thrakioi Pezoi
Thrakioi Pezoi
(AOR_38_Thracian_Warriors)
300 Thyni Rhomphaiaphoroi
Thyni Rhomphaiaphoroi
(AOR_38_thyni_romphaiaphoroi)
Facebook
Attica
Antonius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Greece
Athenai HoplitaiAthenai Thorakitai HoplitaiKorinthoi Epistratoi HoplitaiKorinthoi Ekdromoi HoplitaiKorinthoi ThureophoroiSkiritai PeltastaiSkiritai MachairaphoroiSpartiatai HoplitaiSpartiatai Thorakitai Hoplitai
Creta
Antonius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Greece
Athenai HoplitaiAthenai Thorakitai HoplitaiKorinthoi Epistratoi HoplitaiKorinthoi Ekdromoi HoplitaiKorinthoi ThureophoroiSkiritai PeltastaiSkiritai MachairaphoroiSpartiatai HoplitaiSpartiatai Thorakitai Hoplitai
Achaia
Antonius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Greece
Athenai HoplitaiAthenai Thorakitai HoplitaiKorinthoi Epistratoi HoplitaiKorinthoi Ekdromoi HoplitaiKorinthoi ThureophoroiSkiritai PeltastaiSkiritai MachairaphoroiSpartiatai HoplitaiSpartiatai Thorakitai Hoplitai
Ta-Mehu
Ptolemaioi (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Aegyptos
Machimoi ToxotaiMachimoi HippeisMachimoi
Ta-Shemau
Ptolemaioi (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Aegyptos
Machimoi ToxotaiMachimoi HippeisMachimoi
Ta-Ament
Ptolemaioi (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Aegyptos
Machimoi ToxotaiMachimoi HippeisMachimoi
Ta-Abt
Ptolemaioi (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Aegyptos
Machimoi ToxotaiMachimoi HippeisMachimoi
Ityopya
Aksum (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Ethiopia
Elephantes Hulaioi LiboukoiAithiopikoi PelekuphoroiBlemmyai ToxotaiAithiopikoi HippakontistaiHanatim KushimEklektoi AithiopikoiMistophoroi KushitoiMeroi ToxotaiMeroi AichmetaiAithiopikoi Toxotai
Kush
Medewi (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Ethiopia
Elephantes Hulaioi LiboukoiAithiopikoi PelekuphoroiBlemmyai ToxotaiAithiopikoi HippakontistaiHanatim KushimEklektoi AithiopikoiMistophoroi KushitoiMeroi ToxotaiMeroi AichmetaiAithiopikoi Toxotai
Medjay
Blemmyai (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Aegyptos
Machimoi ToxotaiMachimoi HippeisMachimoi
Zeugitana
Lepidus (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Africa
Dorkim Lybim KbedimParasim LebiponnimDorkim LybimMitnagsim LybimMishteret Lybim
Byzacium
Lepidus (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Africa
Dorkim Lybim KbedimParasim LebiponnimDorkim LybimMitnagsim LybimMishteret Lybim
Tripolis
Lepidus (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Africa
Dorkim Lybim KbedimParasim LebiponnimDorkim LybimMitnagsim LybimMishteret Lybim
Syrthim
Lepidus (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Africa
Dorkim Lybim KbedimParasim LebiponnimDorkim LybimMitnagsim LybimMishteret Lybim
Aquitania
Octavius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Gaul
Corio Cunos VidiosAeudi LugoaeLeuce EposGaelaicheAeudi GaeroasBataroas
Gergovia
Octavius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Gaul
Corio Cunos VidiosAeudi LugoaeLeuce EposGaelaicheAeudi GaeroasBataroas
Pictavis
Octavius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Gaul
Corio Cunos VidiosAeudi LugoaeLeuce EposGaelaicheAeudi GaeroasBataroas
Himyar
Mamlakat Himyar (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Arabia
Arabioi KatadromeisAna-Arabim KamelariosErinamesh Ana-Arabim
Maka
Mascat (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Arabia
Arabioi KatadromeisAna-Arabim KamelariosErinamesh Ana-Arabim
Saba
Mamlakatin Saba (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Arabia
Arabioi KatadromeisAna-Arabim KamelariosErinamesh Ana-Arabim
Kedar
Qidri (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Arabia
Arabioi KatadromeisAna-Arabim KamelariosErinamesh Ana-Arabim
Hagar
Hagar (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Arabia
Arabioi KatadromeisAna-Arabim KamelariosErinamesh Ana-Arabim
Yathrib
Ma'in (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Arabia
Arabioi KatadromeisAna-Arabim KamelariosErinamesh Ana-Arabim
Transcaspia
Parthia (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Eastern Provinces
Thanvare PayahdagKhuveshavaganGund-i Palta
Haraiva
Parthia (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Eastern Provinces
Thanvare PayahdagKhuveshavaganGund-i Palta
Margus
Parthia (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Eastern Provinces
Thanvare PayahdagKhuveshavaganGund-i Palta
Tsopk
Katpatuka (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Armenia
Armenikoi ToxotaiArmenikoi Epistratoi Doriphoroi
Hayk
Hayasdan (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Armenia
Armenikoi ToxotaiArmenikoi Epistratoi Doriphoroi
Turuberan
Hayasdan (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Armenia
Armenikoi ToxotaiArmenikoi Epistratoi Doriphoroi
Korchayk
Hayasdan (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Armenia
Armenikoi ToxotaiArmenikoi Epistratoi Doriphoroi
Lydia
Antonius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Asia
Ephesoi PhalangitaiKares PezoiMysoi SphendonetaiPhrygioi Pantodapoi
Mysia
Antonius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Asia
Ephesoi PhalangitaiKares PezoiMysoi SphendonetaiPhrygioi Pantodapoi
Phrygia
Antonius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Asia
Ephesoi PhalangitaiKares PezoiMysoi SphendonetaiPhrygioi Pantodapoi
Rhodos
Antonius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Asia
Ephesoi PhalangitaiKares PezoiMysoi SphendonetaiPhrygioi Pantodapoi
Baktria
Paradene (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Baktria
Thanvare SugudaTabargan SugudaSavar-i SugudaZubindar-i SugudaBaktrioi PantodapoiElephantes IndikoiJamsya Yukhuna Duna Purma
Tocharia
Paradene (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Baktria
Thanvare SugudaTabargan SugudaSavar-i SugudaZubindar-i SugudaBaktrioi PantodapoiElephantes IndikoiJamsya Yukhuna Duna Purma
Paropamisadai
Paradene (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Baktria
Thanvare SugudaTabargan SugudaSavar-i SugudaZubindar-i SugudaBaktrioi PantodapoiElephantes IndikoiJamsya Yukhuna Duna Purma
Baeturia
Lepidus (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Southern Iberia
CurisiIberi MilitesLoricati ScutariiScutariiIberi Funditores
Turdetania
Lepidus (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Southern Iberia
CurisiIberi MilitesLoricati ScutariiScutariiIberi Funditores
Carpetania
Lepidus (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Southern Iberia
CurisiIberi MilitesLoricati ScutariiScutariiIberi Funditores
Silva Carbonaria
Belgae (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Belgium
Remi MaireposSotaroas ArgosEburonae LugoaeBatacorii
Treverorum
Octavius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Belgium
Remi MaireposSotaroas ArgosEburonae LugoaeBatacorii
Pontos
Pontos (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Pontus
Kappadokioi XistophoroiChalyboi DoryphoroiPaphlagonikoi HippeisPhrygioi SagarisphoroiPontikoi ToxotaiPontikoi Haploi
Bithynia
Antonius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Pontus
Kappadokioi XistophoroiChalyboi DoryphoroiPaphlagonikoi HippeisPhrygioi SagarisphoroiPontikoi ToxotaiPontikoi Haploi
Paphlagonia
Pontos (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Pontus
Kappadokioi XistophoroiChalyboi DoryphoroiPaphlagonikoi HippeisPhrygioi SagarisphoroiPontikoi ToxotaiPontikoi Haploi
Riza
Pontos (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Pontus
Kappadokioi XistophoroiChalyboi DoryphoroiPaphlagonikoi HippeisPhrygioi SagarisphoroiPontikoi ToxotaiPontikoi Haploi
Tauris
Pontos (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Bosporus
Albanoi DoryphoroiSkythioi ToxotaiSkythioi Kataikoi ToxotaiSkythioi HoplitaiSkythioi HippotoxotaiSkythioi PeltastaiSkythioi PezoiThrakioi Basilikoi PeltastaiThrakioi PeltastaiThrakioi Rhomphaiaphoroi
Sindike
Pontos (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Bosporus
Albanoi DoryphoroiSkythioi ToxotaiSkythioi Kataikoi ToxotaiSkythioi HoplitaiSkythioi HippotoxotaiSkythioi PeltastaiSkythioi PezoiThrakioi Basilikoi PeltastaiThrakioi PeltastaiThrakioi Rhomphaiaphoroi
Maiotia
Pontos (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Bosporus
Albanoi DoryphoroiSkythioi ToxotaiSkythioi Kataikoi ToxotaiSkythioi HoplitaiSkythioi HippotoxotaiSkythioi PeltastaiSkythioi PezoiThrakioi Basilikoi PeltastaiThrakioi PeltastaiThrakioi Rhomphaiaphoroi
Britannia Superior
Iceni (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Britannia
Corio RunoCorio TelamonCalawreMyrcharnSilurae Birnai
Dumnonia
Dumnonii (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Britannia
Corio RunoCorio TelamonCalawreMyrcharnSilurae Birnai
Demetia
Demetae (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Britannia
Corio RunoCorio TelamonCalawreMyrcharnSilurae Birnai
Britannia Inferior
Corieltauvi (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Britannia
Corio RunoCorio TelamonCalawreMyrcharnSilurae Birnai
Eremos Karmania
Parsa (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Eastern Provinces
Thanvare PayahdagKhuveshavaganGund-i Palta
Karmania
Parsa (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Eastern Provinces
Thanvare PayahdagKhuveshavaganGund-i Palta
Ardhan
Ardhan (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Steppes
Roxolanoi XistophoroiRoxolanoi HaploiSkythioi ToxotaiSkythioi Hippotoxotai
Markamannoz (Imperator Augustus)Local Auxilia Caucasia
Kovkasi Lernain NetadzikKavakaza SparabaraKartveli Dashnit MeombrebiKartvelebi Dashna-Mebrdzolebi
Kartli
Kartli (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Steppes
Roxolanoi XistophoroiRoxolanoi HaploiSkythioi ToxotaiSkythioi Hippotoxotai
Markamannoz (Imperator Augustus)Local Auxilia Caucasia
Kovkasi Lernain NetadzikKavakaza SparabaraKartveli Dashnit MeombrebiKartvelebi Dashna-Mebrdzolebi
Kolkheti
Pontos (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Steppes
Roxolanoi XistophoroiRoxolanoi HaploiSkythioi ToxotaiSkythioi Hippotoxotai
Markamannoz (Imperator Augustus)Local Auxilia Caucasia
Kovkasi Lernain NetadzikKavakaza SparabaraKartveli Dashnit MeombrebiKartvelebi Dashna-Mebrdzolebi
Xvarazm
Daha (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Steppes
Roxolanoi XistophoroiRoxolanoi HaploiSkythioi ToxotaiSkythioi Hippotoxotai
Usturt
Daha (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Steppes
Roxolanoi XistophoroiRoxolanoi HaploiSkythioi ToxotaiSkythioi Hippotoxotai
Liguria
Octavius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Northern Italia
Liguriae EposLugoae LiguriaeGaeroas LiguriaeGaemile LiguriaeCanes Bellici
Insubria
Octavius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Northern Italia
Liguriae EposLugoae LiguriaeGaeroas LiguriaeGaemile LiguriaeCanes Bellici
Venetia et Histria
Octavius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Northern Italia
Liguriae EposLugoae LiguriaeGaeroas LiguriaeGaemile LiguriaeCanes Bellici
Corsica
Pompeius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Corsica et Sardinia
Mishteret IzrahimPelliti VelitesKasatim ShardanimDorkim Shardanim
Sardinia
Pompeius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Corsica et Sardinia
Mishteret IzrahimPelliti VelitesKasatim ShardanimDorkim Shardanim
Dacia Inferior
Dacia (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Dacia
Daki DrepanephoroiDaki Epistratoi Doryphoroi
Bastarnia
Bastarnoz (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Dacia
Daki DrepanephoroiDaki Epistratoi Doryphoroi
Dacia Malvensis
Dacia (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Dacia
Daki DrepanephoroiDaki Epistratoi Doryphoroi
Zarmizegetusa
Dacia (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Dacia
Daki DrepanephoroiDaki Epistratoi Doryphoroi
Galatia
Koinon Galaton (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Galatia
Cladio ArgosGalatai LugoaeGalatai EposCatuiros CalgoCuroas
Lykaonia
Koinon Galaton (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Galatia
Cladio ArgosGalatai LugoaeGalatai EposCatuiros CalgoCuroas
Katpatuka
Katpatuka (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Cappadocia
Kappadokioi KyonKappadokioi XistophoroiKappadokioi HaploiGalatai LugoaeGalatai EposCatuiros Calgo
Pamphylia
Koinon Galaton (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Galatia
Cladio ArgosGalatai LugoaeGalatai EposCatuiros CalgoCuroas
Lugdunensis
Octavius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Gaul
Corio Cunos VidiosAeudi LugoaeLeuce EposGaelaicheAeudi GaeroasBataroas
Lutetia
Gallia (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Gaul
Corio Cunos VidiosAeudi LugoaeLeuce EposGaelaicheAeudi GaeroasBataroas
Aremorica
Gallia (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Gaul
Corio Cunos VidiosAeudi LugoaeLeuce EposGaelaicheAeudi GaeroasBataroas
Iuliobana
Gallia (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Gaul
Corio Cunos VidiosAeudi LugoaeLeuce EposGaelaicheAeudi GaeroasBataroas
Rambakia
Zranka (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Eastern Provinces
Thanvare PayahdagKhuveshavaganGund-i Palta
Zranka
Zranka (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Eastern Provinces
Thanvare PayahdagKhuveshavaganGund-i Palta
Maka
Zranka (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Eastern Provinces
Thanvare PayahdagKhuveshavaganGund-i Palta
Bagacum
Belgae (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Germania
ReidonezDreugulozez BrunjadoiSkutjanzJagon HundHerunautoz
Germania Superior
Octavius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Germania
ReidonezDreugulozez BrunjadoiSkutjanzJagon HundHerunautoz
Silva Nigra
Markamannoz (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Hercynia
SkutjanzGaizoz FrijeHerunautoz
Hercynia Silva
Kwadoz (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Hercynia
SkutjanzGaizoz FrijeHerunautoz
Luna Silva
Boii (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Hercynia
SkutjanzGaizoz FrijeHerunautoz
Baleareis
Lepidus (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Northern Iberia
Clona TekonacMilites IlergetumGestikapoinannAmbakaro EponesScortamarevaClona Gosnasio
Bastetania
Lepidus (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Southern Iberia
CurisiIberi MilitesLoricati ScutariiScutariiIberi Funditores
Celtiberia
Lepidus (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Southern Iberia
CurisiIberi MilitesLoricati ScutariiScutariiIberi Funditores
Edetania
Lepidus (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Southern Iberia
CurisiIberi MilitesLoricati ScutariiScutariiIberi Funditores
Illyria
Antonius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Illyria
Dardanioi SicaphoroiIllyrioi GrosphomachoiIllyrioi HoplitaiIllyrioi HippeisIllyrioi Thureophoroi
Liburnia
Antonius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Illyria
Dardanioi SicaphoroiIllyrioi GrosphomachoiIllyrioi HoplitaiIllyrioi HippeisIllyrioi Thureophoroi
Dalmatia
Antonius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Illyria
Dardanioi SicaphoroiIllyrioi GrosphomachoiIllyrioi HoplitaiIllyrioi HippeisIllyrioi Thureophoroi
Campania
Octavius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Italia
Kampanioi HoplitaiEnsiferi Italici ReformatiItalici MilitesEnsiferi ItaliciTaurisci SecuriferiLeukanoi HoplitaiMamertinoi Doryphoroi
Apulia
Octavius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Italia
Kampanioi HoplitaiEnsiferi Italici ReformatiItalici MilitesEnsiferi ItaliciTaurisci SecuriferiLeukanoi HoplitaiMamertinoi Doryphoroi
Bruttium
Octavius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Italia
Kampanioi HoplitaiEnsiferi Italici ReformatiItalici MilitesEnsiferi ItaliciTaurisci SecuriferiLeukanoi HoplitaiMamertinoi Doryphoroi
Yehuda
Iudea (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Judea
Ioudaioi TaxeisIoudaioi SphendonetaiJudaioi Thureophoroi
Kypros
Antonius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Syria
Toxotai SyriakoiPantodapoi SyriakoiElephantes Syriakoi
Phoinike
Antonius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Syria
Toxotai SyriakoiPantodapoi SyriakoiElephantes Syriakoi
Picenum
Octavius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Italia
Kampanioi HoplitaiEnsiferi Italici ReformatiItalici MilitesEnsiferi ItaliciTaurisci SecuriferiLeukanoi HoplitaiMamertinoi Doryphoroi
Tuscia
Octavius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Italia
Kampanioi HoplitaiEnsiferi Italici ReformatiItalici MilitesEnsiferi ItaliciTaurisci SecuriferiLeukanoi HoplitaiMamertinoi Doryphoroi
Samnium
Octavius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Italia
Kampanioi HoplitaiEnsiferi Italici ReformatiItalici MilitesEnsiferi ItaliciTaurisci SecuriferiLeukanoi HoplitaiMamertinoi Doryphoroi
Latium
Octavius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Italia
Kampanioi HoplitaiEnsiferi Italici ReformatiItalici MilitesEnsiferi ItaliciTaurisci SecuriferiLeukanoi HoplitaiMamertinoi Doryphoroi
Siwa
Nasamones (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Libya
Elephantes Hulaioi LiboukoiMitnagsim LybimMishteret LybimMalhamit KalbDorkim GaramantimQala'im Garamantim
Oases
Nasamones (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Libya
Elephantes Hulaioi LiboukoiMitnagsim LybimMishteret LybimMalhamit KalbDorkim GaramantimQala'im Garamantim
Kyrenaike
Antonius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Libya
Elephantes Hulaioi LiboukoiMitnagsim LybimMishteret LybimMalhamit KalbDorkim GaramantimQala'im Garamantim
Marmarike
Ptolemaioi (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Libya
Elephantes Hulaioi LiboukoiMitnagsim LybimMishteret LybimMalhamit KalbDorkim GaramantimQala'im Garamantim
Silesia
Arii (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Sarmatia
VoinuSauromatae Fistaeg Fat AexsdzhytaeSauromatae UaezdaettaeSauromatae Fat AexsdzhytaeVadasz Spako
Leda
Helisii (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Sarmatia
VoinuSauromatae Fistaeg Fat AexsdzhytaeSauromatae UaezdaettaeSauromatae Fat AexsdzhytaeVadasz Spako
Baug
Buri (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Sarmatia
VoinuSauromatae Fistaeg Fat AexsdzhytaeSauromatae UaezdaettaeSauromatae Fat AexsdzhytaeVadasz Spako
Chronos
Nahanarvali (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Sarmatia
VoinuSauromatae Fistaeg Fat AexsdzhytaeSauromatae UaezdaettaeSauromatae Fat AexsdzhytaeVadasz Spako
Celtica
Iberia (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Northern Iberia
Clona TekonacMilites IlergetumGestikapoinannAmbakaro EponesScortamarevaClona Gosnasio
Lusitania
Iberia (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Northern Iberia
Clona TekonacMilites IlergetumGestikapoinannAmbakaro EponesScortamarevaClona Gosnasio
Epeiros
Antonius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Macedonia
Thessalikoi Epistratoi HoplitaiThessalikoi Ekdromoi HoplitaiMacedonikoi EuzonoiMacedonikoi PhalangitaiThessalikoi ThureophoroiMolossoi KyonHippeis Thessalikoi
Thessalia
Antonius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Macedonia
Thessalikoi Epistratoi HoplitaiThessalikoi Ekdromoi HoplitaiMacedonikoi EuzonoiMacedonikoi PhalangitaiThessalikoi ThureophoroiMolossoi KyonHippeis Thessalikoi
Makedonia
Antonius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Macedonia
Thessalikoi Epistratoi HoplitaiThessalikoi Ekdromoi HoplitaiMacedonikoi EuzonoiMacedonikoi PhalangitaiThessalikoi ThureophoroiMolossoi KyonHippeis Thessalikoi
Frisia
Freisias (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Germania
ReidonezDreugulozez BrunjadoiSkutjanzJagon HundHerunautoz
Cimbria
Kimbroz (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Germania
ReidonezDreugulozez BrunjadoiSkutjanzJagon HundHerunautoz
Silva Bacenis
Heruskoz (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Germania
ReidonezDreugulozez BrunjadoiSkutjanzJagon HundHerunautoz
Atlas
Gaetuli (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Numidia
Parasim NumidimMitnag'him NumidimQala'im Numidim
Mauretania
Mauri (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Numidia
Parasim NumidimMitnag'him NumidimQala'im Numidim
Tingitana
Lepidus (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Numidia
Parasim NumidimMitnag'him NumidimQala'im Numidim
Rhagau
Parthia (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Eastern Provinces
Thanvare PayahdagKhuveshavaganGund-i Palta
Mada
Parthia (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Eastern Provinces
Thanvare PayahdagKhuveshavaganGund-i Palta
Atropatkan
Atropatkan (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Eastern Provinces
Thanvare PayahdagKhuveshavaganGund-i Palta
Phraaspa
Atropatkan (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Eastern Provinces
Thanvare PayahdagKhuveshavaganGund-i Palta
Meshan
Meshan (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Mesopotamia
Shipri TukulThanvare MadaenGund-i MadaenErin-mesh Uriki
Babirus
Parthia (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Mesopotamia
Shipri TukulThanvare MadaenGund-i MadaenErin-mesh Uriki
Osroene
Parthia (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Mesopotamia
Shipri TukulThanvare MadaenGund-i MadaenErin-mesh Uriki
Athura
Parthia (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Mesopotamia
Shipri TukulThanvare MadaenGund-i MadaenErin-mesh Uriki
Havilah
Mamlaktha Nabata (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Arabia
Arabioi KatadromeisAna-Arabim KamelariosErinamesh Ana-Arabim
Lihyan
Mamlaktha Nabata (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Arabia
Arabioi KatadromeisAna-Arabim KamelariosErinamesh Ana-Arabim
Iordan
Mamlaktha Nabata (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Arabia
Arabioi KatadromeisAna-Arabim KamelariosErinamesh Ana-Arabim
Provincia
Octavius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Provincia
Lugoae VocontaeVocontae EposKeltohellenikoi ThorakitaiMassaloi PantodapoiMassaloi HoplitaiMassaloi Thorakitai Hoplitai
Narbonensis
Octavius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Provincia
Lugoae VocontaeVocontae EposKeltohellenikoi ThorakitaiMassaloi PantodapoiMassaloi HoplitaiMassaloi Thorakitai Hoplitai
Tolosa
Octavius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Provincia
Lugoae VocontaeVocontae EposKeltohellenikoi ThorakitaiMassaloi PantodapoiMassaloi HoplitaiMassaloi Thorakitai Hoplitai
Militiana
Numidia (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Numidia
Parasim NumidimMitnag'him NumidimQala'im Numidim
Cirtensis
Numidia (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Numidia
Parasim NumidimMitnag'him NumidimQala'im Numidim
Gaetulia
Numidia (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Numidia
Parasim NumidimMitnag'him NumidimQala'im Numidim
Numidia
Numidia (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Numidia
Parasim NumidimMitnag'him NumidimQala'im Numidim
Eremos Syria
Parthia (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Syria
Toxotai SyriakoiPantodapoi SyriakoiElephantes Syriakoi
Palmyra
Palmyra (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Eastern Provinces
Thanvare PayahdagKhuveshavaganGund-i Palta
Transdanubia
Dacia (Imperator Augustus)
Pannonia Superior
Breuci (Imperator Augustus)
Pannonia Inferior
Scordisci (Imperator Augustus)
Parthava
Parthia (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Parthia
Yancai UaezdaettaeAsavaran-i ZrehbaranShivatir-i PahlavanigGund-i Nizagan
Astauene
Parthia (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Parthia
Yancai UaezdaettaeAsavaran-i ZrehbaranShivatir-i PahlavanigGund-i Nizagan
Traxiane
Parthia (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Parthia
Yancai UaezdaettaeAsavaran-i ZrehbaranShivatir-i PahlavanigGund-i Nizagan
Varkana
Parthia (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Parthia
Yancai UaezdaettaeAsavaran-i ZrehbaranShivatir-i PahlavanigGund-i Nizagan
Lyan
Parsa (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Eastern Provinces
Thanvare PayahdagKhuveshavaganGund-i Palta
Parsa
Parsa (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Eastern Provinces
Thanvare PayahdagKhuveshavaganGund-i Palta
Elam
Parthia (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Eastern Provinces
Thanvare PayahdagKhuveshavaganGund-i Palta
Tidamensi
Numidia (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Libya
Elephantes Hulaioi LiboukoiMitnagsim LybimMishteret LybimMalhamit KalbDorkim GaramantimQala'im Garamantim
Garama
Igharimen (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Libya
Elephantes Hulaioi LiboukoiMitnagsim LybimMishteret LybimMalhamit KalbDorkim GaramantimQala'im Garamantim
Caledonia
Kaledonoi (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Caledonia et Hibernia
Pictone LugoaeBalroaePictone Neitos
Hibernia
Iweriu (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Caledonia et Hibernia
Pictone LugoaeBalroaePictone Neitos
Brigantia
Brigantes (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Caledonia et Hibernia
Pictone LugoaeBalroaePictone Neitos
Alcimoennis
Vindelici (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Alps
Noricene LugoaeAppea GaedotosKluddacorii
Raetia
Raeti (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Alps
Noricene LugoaeAppea GaedotosKluddacorii
Noricum
Nori (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Alps
Noricene LugoaeAppea GaedotosKluddacorii
Helvetia
Helvetii (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Alps
Noricene LugoaeAppea GaedotosKluddacorii
Danu Apara
Rauxsa-alanna (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Sarmatia
VoinuSauromatae Fistaeg Fat AexsdzhytaeSauromatae UaezdaettaeSauromatae Fat AexsdzhytaeVadasz Spako
Oium
Iazyges (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Sarmatia
VoinuSauromatae Fistaeg Fat AexsdzhytaeSauromatae UaezdaettaeSauromatae Fat AexsdzhytaeVadasz Spako
Gerrhos
Rauxsa-alanna (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Sarmatia
VoinuSauromatae Fistaeg Fat AexsdzhytaeSauromatae UaezdaettaeSauromatae Fat AexsdzhytaeVadasz Spako
Scythia
Alanna (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Steppes
Roxolanoi XistophoroiRoxolanoi HaploiSkythioi ToxotaiSkythioi Hippotoxotai
Didoya
Aorsoi (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Steppes
Roxolanoi XistophoroiRoxolanoi HaploiSkythioi ToxotaiSkythioi Hippotoxotai
Turan
Iastae (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Steppes
Roxolanoi XistophoroiRoxolanoi HaploiSkythioi ToxotaiSkythioi Hippotoxotai
Zyx
Siraces (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Steppes
Roxolanoi XistophoroiRoxolanoi HaploiSkythioi ToxotaiSkythioi Hippotoxotai
Akragas
Pompeius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Sicilia
GastraphetesKestrosphendonesSikeliotai PantodapoiSikeliotai PezoiSikelioi MilitesSikelioi SphendonetaiPezoi BrettioiAichmetai Leukanoi
Panormos
Pompeius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Sicilia
GastraphetesKestrosphendonesSikeliotai PantodapoiSikeliotai PezoiSikelioi MilitesSikelioi SphendonetaiPezoi BrettioiAichmetai Leukanoi
Sirako
Pompeius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Sicilia
GastraphetesKestrosphendonesSikeliotai PantodapoiSikeliotai PezoiSikelioi MilitesSikelioi SphendonetaiPezoi BrettioiAichmetai Leukanoi
Suebia
Semnonoz (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Germania
ReidonezDreugulozez BrunjadoiSkutjanzJagon HundHerunautoz
Vistula
Gutones (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Germania
ReidonezDreugulozez BrunjadoiSkutjanzJagon HundHerunautoz
Ascaucalis
Helveconae (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Germania
ReidonezDreugulozez BrunjadoiSkutjanzJagon HundHerunautoz
Rugia
Rugoz (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Germania
ReidonezDreugulozez BrunjadoiSkutjanzJagon HundHerunautoz
Syria
Antonius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Syria
Toxotai SyriakoiPantodapoi SyriakoiElephantes Syriakoi
Kommagene
Antonius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Syria
Toxotai SyriakoiPantodapoi SyriakoiElephantes Syriakoi
Kilikia
Antonius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Syria
Toxotai SyriakoiPantodapoi SyriakoiElephantes Syriakoi
Aram
Antonius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Syria
Toxotai SyriakoiPantodapoi SyriakoiElephantes Syriakoi
Cantabria
Cantabri (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Northern Iberia
Clona TekonacMilites IlergetumGestikapoinannAmbakaro EponesScortamarevaClona Gosnasio
Gallaecia
Iberia (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Northern Iberia
Clona TekonacMilites IlergetumGestikapoinannAmbakaro EponesScortamarevaClona Gosnasio
Tarraconensis
Lepidus (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Northern Iberia
Clona TekonacMilites IlergetumGestikapoinannAmbakaro EponesScortamarevaClona Gosnasio
Terra Incognita

Byzantion
Thracia (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Thrace
Agrianoi PelekophoroiAgrianoi PeltastaiKrobyzoi ThureophoroiMaedi PeltastaiCordinau OrcaGalathraikesThrakioi PeltastaiThrakioi PezoiThyni Rhomphaiaphoroi
Dardania
Antonius (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Thrace
Agrianoi PelekophoroiAgrianoi PeltastaiKrobyzoi ThureophoroiMaedi PeltastaiCordinau OrcaGalathraikesThrakioi PeltastaiThrakioi PezoiThyni Rhomphaiaphoroi
Moesia
Thracia (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Thrace
Agrianoi PelekophoroiAgrianoi PeltastaiKrobyzoi ThureophoroiMaedi PeltastaiCordinau OrcaGalathraikesThrakioi PeltastaiThrakioi PezoiThyni Rhomphaiaphoroi
Thrake
Thracia (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Thrace
Agrianoi PelekophoroiAgrianoi PeltastaiKrobyzoi ThureophoroiMaedi PeltastaiCordinau OrcaGalathraikesThrakioi PeltastaiThrakioi PezoiThyni Rhomphaiaphoroi
Transoxania
Paradene (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Baktria
Thanvare SugudaTabargan SugudaSavar-i SugudaZubindar-i SugudaBaktrioi PantodapoiElephantes IndikoiJamsya Yukhuna Duna Purma
Suguda
Paradene (Imperator Augustus)
Markamannoz (Imperator Augustus)Baktria
Thanvare SugudaTabargan SugudaSavar-i SugudaZubindar-i SugudaBaktrioi PantodapoiElephantes IndikoiJamsya Yukhuna Duna Purma