Left Panel
menu
Home主畫面 / Total War: WARHAMMER II / 哥隆尼 (凡界帝國) / Buildings / 集合場
集合場 哥隆尼 (凡界帝國)哥隆尼 (凡界帝國) 軍營 Level 2

集合場

城鎮附近必須有大量人口聚居,方可設立大型集合場。

集合場通常在公共場地,一般是由慷慨的公爵大人提供給當地民眾使用,除了會用來舉辦夏季宴會或者露天宗教活動,還會用來作為競技場地,供騎士在此互相切磋並炫耀武藝。危機來臨且發出軍隊召集令後,適齡的農夫則會到此報到參軍。

軍營

訓練場
訓練場
(wh_main_brt_barracks_1)
軍營 Level 0
集合場
集合場
(wh_main_brt_barracks_2)
軍營 Level 1
軍營
軍營
(wh_main_brt_barracks_3)
軍營 Level 2
皇家軍營
皇家軍營
(wh_main_brt_barracks_4)
軍營 Level 3
集合場

Building Name

集合場

Level Name

wh_main_brt_barracks_2

Building Chain

軍營

Building Level

2

Create Time

2

Create Cost

2000

Effects

No Effect

Provides Garrison Army

No Garrison Units

Recruitable Units

Recruitable Units Lv. 0
No. Unit Sol. Costom Cost Recru. Cost Unkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
1
120 步兵團
近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh_dlc07_brt_inf_men_at_arms_1)
步兵團
巴托尼亞的戰士雖然不是特別優秀的勇士,但也可勝任護衛領主封地的職責。
120 250 250 27 26 10 26 30 65 50
2
120 步兵團(持盾)
近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh_dlc07_brt_inf_men_at_arms_2)
步兵團(持盾)
巴托尼亞的戰士雖然不是特別優秀的勇士,但也可勝任護衛領主封地的職責。
120 325 325 27 26 10 34 85 65 50
3
120 長矛兵團
近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh_dlc07_brt_inf_spearmen_at_arms_1)
長矛兵團
給這些人一根矛,讓他們去作戰吧。他們會遵從也會心懷僥倖,並會為此祈禱…
120 250 250 18 22 4 30 30 65 50
4
120 長矛兵團(持盾)
近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh_main_brt_inf_spearmen_at_arms)
長矛兵團(持盾)
給這些人一根矛,讓他們去作戰吧。他們會遵從也會心懷僥倖,並會為此祈禱…
120 325 325 20 22 4 38 85 65 50