menu
HomeHome / Total War: Rome II / Regions / Wrath of Sparta
Regions - Wrath of Sparta - Total War: Rome II - Royal Military Academy
No. Provinces Regions
1 Aigian (4) Khios Mytilene Oinoi Samos
2 Aitolia (2) Naupaktos Thermon
3 Ambrakia (3) Ambrakia Anaktorio Pronnoi
4 Amphipolis (2) Amphipolis Krinides
5 Argolis (4) Argos Korinthos Mantinea Melos
6 Attike (4) Athenai Laurion Naxos Paros
7 Boiotia (4) Delphi Lamia Opos Thebai
8 Dodekanisa (4) Karpathos Kos Lindos Rodos
9 Elis (4) Elis Olympia Patrai Zakynthos
10 Epeiros (4) Antigonia Dodona Elaea Korkyra
11 Euboia (4) Andros Kalkis Karystos Oreos
12 Hellespontos (4) Byzantion Kypsela Perinthos Sestos
13 Ionia (4) Ephesos Halikarnassos Knidos Miletos
14 Kalkidiki (3) Mende Olinthos Torone
15 Karia (4) Kibyra Kolossai Phaselis Xanthos
16 Krete (3) Gortyna Knossos Kydonia
17 Lakedaimon (4) Kythera Messenia Pylos Sparta
18 Lydia (2) Sardeis Smyrna
19 Makedonia (4) Aigai Argos Orestiko Arnisa Dion
20 Mysia (4) Ilion Kyzikos Myrina Pergamon
21 Thessalia (3) Larisa Pharsalos Pherae
22 Thraike (4) Abdera Ainos Maroneia Thasos
Facebook
Khios
Ionian League (Wrath of Sparta)
Mytilene
Ionian League (Wrath of Sparta)
Oinoi
Ionian League (Wrath of Sparta)
Samos
Ionian League (Wrath of Sparta)
Naupaktos
Athenai (Wrath of Sparta)
Thermon
Aitolian League (Wrath of Sparta)
Ambrakia
Korinthos (Wrath of Sparta)
Anaktorio
Korinthos (Wrath of Sparta)
Pronnoi
Korinthos (Wrath of Sparta)
Amphipolis
Athenai (Wrath of Sparta)
Krinides
Athenai (Wrath of Sparta)
Argos
Argos (Wrath of Sparta)
Korinthos
Korinthos (Wrath of Sparta)
Mantinea
Argos (Wrath of Sparta)
Melos
Melos (Wrath of Sparta)
Athenai
Athenai (Wrath of Sparta)
Laurion
Athenai (Wrath of Sparta)
Naxos
Athenai (Wrath of Sparta)
Paros
Athenai (Wrath of Sparta)
Delphi
Boiotian League (Wrath of Sparta)
Lamia
Sparta (Wrath of Sparta)
Opos
Boiotian League (Wrath of Sparta)
Thebai
Boiotian League (Wrath of Sparta)
Karpathos
Rodos (Wrath of Sparta)
Kos
Athenai (Wrath of Sparta)
Lindos
Rodos (Wrath of Sparta)
Rodos
Rodos (Wrath of Sparta)
Elis
Elis (Wrath of Sparta)
Olympia
Elis (Wrath of Sparta)
Patrai
Akaian League (Wrath of Sparta)
Zakynthos
Athenai (Wrath of Sparta)
Antigonia
Epeiros (Wrath of Sparta)
Dodona
Epeiros (Wrath of Sparta)
Elaea
Epeiros (Wrath of Sparta)
Korkyra
Korkyra (Wrath of Sparta)
Andros
Athenai (Wrath of Sparta)
Kalkis
Athenai (Wrath of Sparta)
Karystos
Athenai (Wrath of Sparta)
Oreos
Athenai (Wrath of Sparta)
Byzantion
Byzantion (Wrath of Sparta)
Kypsela
Thraike (Wrath of Sparta)
Perinthos
Byzantion (Wrath of Sparta)
Sestos
Athenai (Wrath of Sparta)
Ephesos
Ionian League (Wrath of Sparta)
Halikarnassos
Ionian League (Wrath of Sparta)
Knidos
Ionian League (Wrath of Sparta)
Miletos
Ionian League (Wrath of Sparta)
Mende
Athenai (Wrath of Sparta)
Olinthos
Korinthos (Wrath of Sparta)
Torone
Athenai (Wrath of Sparta)
Kibyra
Persian Empire (Wrath of Sparta)
Kolossai
Persian Empire (Wrath of Sparta)
Phaselis
Persian Empire (Wrath of Sparta)
Xanthos
Persian Empire (Wrath of Sparta)
Gortyna
Gortyn (Wrath of Sparta)
Knossos
Knossos (Wrath of Sparta)
Kydonia
Kydonia (Wrath of Sparta)
Kythera
Sparta (Wrath of Sparta)
Messenia
Sparta (Wrath of Sparta)
Pylos
Sparta (Wrath of Sparta)
Sparta
Sparta (Wrath of Sparta)
Sardeis
Persian Empire (Wrath of Sparta)
Smyrna
Persian Empire (Wrath of Sparta)
Aigai
Makedon (Wrath of Sparta)
Argos Orestiko
Makedon (Wrath of Sparta)
Arnisa
Makedon (Wrath of Sparta)
Dion
Makedon (Wrath of Sparta)
Minor Cyclades
Minor Dodecanese
Minor Islands
Minor Saronic
Minor Sporades
Ilion
Ionian League (Wrath of Sparta)
Kyzikos
Persian Empire (Wrath of Sparta)
Myrina
Athenai (Wrath of Sparta)
Pergamon
Persian Empire (Wrath of Sparta)
Antipodes
Larisa
Thessalian League (Wrath of Sparta)
Pharsalos
Thessalian League (Wrath of Sparta)
Pherae
Thessalian League (Wrath of Sparta)
Abdera
Athenai (Wrath of Sparta)
Ainos
Athenai (Wrath of Sparta)
Maroneia
Athenai (Wrath of Sparta)
Thasos
Athenai (Wrath of Sparta)