menu
HomeHome / Divide et Impera / Basileioi Skythai / Army
Basileioi Skythai Basileioi Skythai

Basileioi Skythai Army

Royal Scythian Army

Royal Scythian Army

Native
Build by SpartanAJ - 2018-02-06 05:25:50
120 Skythioi Basilikoi Somatophylakes
120 Skuda Uaezdaettae
200 Skythioi Logades
200 Skythioi Logades
200 Skythioi Logades
200 Skythioi Logades
200 Skythioi Logades
200 Skythioi Logades
200 Skythioi Logades
200 Skythioi Logades
200 Skythioi Logades
200 Skythioi Logades
200 Skythioi Logades
200 Skythioi Logades
200 Skythioi Logades
200 Skythioi Logades
200 Skythioi Logades
200 Skythioi Logades
200 Skythioi Logades
200 Skythioi Logades
200 Skythioi Epilektoi Toxotai
200 Skythioi Epilektoi Toxotai
200 Skythioi Epilektoi Toxotai
200 Skythioi Epilektoi Toxotai
200 Skythioi Epilektoi Toxotai
200 Skythioi Epilektoi Toxotai
200 Skudra Tabari
200 Skudra Tabari
200 Skudra Tabari
200 Skudra Tabari
120 Skythioi Lonchophoroi
120 Skythioi Lonchophoroi
120 Skythioi Lonchophoroi
120 Skythioi Lonchophoroi
120 Skythioi Aristoi Hippotoxotai
120 Skythioi Aristoi Hippotoxotai
120 Skythioi Aristoi Hippotoxotai
120 Skytho-Sauromatai Kontophoroi
120 Skytho-Sauromatai Kontophoroi
120 Skytho-Sauromatai Kontophoroi

1 / 1 : P1