menu
HomeHome / Divide et Impera / Getae / Army
Getae Getae

Getae Army

Elite Dacian Army

Elite Dacian Army

Strong
Build by SpartanAJ - 2018-02-11 09:24:59
100 Phylakes Daoi
200 Epilektoi Drapanai
200 Ischyroi Orditon
200 Ischyroi Orditon
200 Ischyroi Orditon
200 Ischyroi Orditon
200 Ischyroi Orditon
200 Ischyroi Orditon
200 Ischyroi Orditon
200 Ischyroi Orditon
200 Ischyroi Orditon
200 Ischyroi Orditon
200 Ischyroi Orditon
200 Ischyroi Orditon
200 Ischyroi Orditon
200 Ischyroi Orditon
200 Ischyroi Orditon
200 Ischyroi Orditon
200 Ischyroi Orditon
200 Ischyroi Orditon
175 Komatai Epilektoi
175 Komatai Epilektoi
175 Komatai Epilektoi
175 Komatai Epilektoi
175 Komatai Epilektoi
175 Komatai Epilektoi
200 Dakes Aristoi Doryphoroi
200 Dakes Aristoi Doryphoroi
200 Dakes Aristoi Doryphoroi
200 Dakes Aristoi Doryphoroi
100 Tarabostes
100 Tarabostes
100 Tarabostes
100 Tarabostes
100 Ktistai
100 Ktistai
100 Ktistai
100 Dakes Aristoi Hippeis
100 Dakes Aristoi Hippeis
100 Dakes Aristoi Hippeis

1 / 1 : P1