menu
HomeHome / Divide et Impera / Epeiros / Army
Epeiros Epeiros

Epeiros Army

Royal Army of Eperius

Royal Army of Eperius

Strong
Build by SpartanAJ - 2018-02-11 09:50:38
100 Aspidophoroi Hetairoi
256 Agema Chaonon
200 Thesprotoi Pheraspidai
200 Thesprotoi Pheraspidai
200 Thesprotoi Pheraspidai
200 Thesprotoi Pheraspidai
200 Thesprotoi Pheraspidai
200 Thesprotoi Pheraspidai
200 Thesprotoi Pheraspidai
200 Thesprotoi Pheraspidai
200 Thesprotoi Pheraspidai
200 Thesprotoi Pheraspidai
200 Thesprotoi Pheraspidai
200 Thesprotoi Pheraspidai
200 Thesprotoi Pheraspidai
200 Thesprotoi Pheraspidai
200 Thesprotoi Pheraspidai
200 Thesprotoi Pheraspidai
200 Thesprotoi Pheraspidai
200 Thesprotoi Pheraspidai
175 Agrianoi Peltastai
175 Agrianoi Peltastai
175 Agrianoi Peltastai
175 Agrianoi Peltastai
175 Agrianoi Peltastai
175 Agrianoi Peltastai
200 Thorakitai Doriphoroi
200 Thorakitai Doriphoroi
200 Thorakitai Doriphoroi
200 Thorakitai Doriphoroi
120 Tarantinoi Hippeis
120 Tarantinoi Hippeis
120 Tarantinoi Hippeis
100 Molosson Agema Hippeis
100 Molosson Agema Hippeis
100 Molosson Agema Hippeis
100 Molosson Agema Hippeis
36 Elephantes Syriakoi
36 Elephantes Syriakoi
36 Elephantes Syriakoi

1 / 1 : P1