menu
HomeHome / Divide et Impera / Athenai / Army
Athenai Athenai

Athenai Army

Grand Army of Athens

Grand Army of Athens

strong
Build by SpartanAJ - 2018-02-15 05:23:10
100 Xystophoroi
200 Machairaphoroi Logades
200 Thorakitai
200 Thorakitai
200 Thorakitai
200 Thorakitai
200 Thorakitai
200 Thorakitai
200 Thorakitai
200 Thorakitai
200 Thorakitai
200 Thorakitai
200 Thorakitai
200 Thorakitai
200 Thorakitai
200 Thorakitai
200 Thorakitai
200 Thorakitai
200 Thorakitai
200 Thorakitai
175 Peltastai
175 Peltastai
175 Peltastai
175 Peltastai
175 Peltastai
175 Peltastai
200 Thorakitai Doriphoroi
200 Thorakitai Doriphoroi
200 Thorakitai Doriphoroi
200 Thorakitai Doriphoroi
100 Athenai Hippeis
100 Athenai Hippeis
100 Athenai Hippeis
100 Athenai Hippeis
100 Athenai Hippeis
120 Tarantinoi Hippeis
120 Tarantinoi Hippeis
120 Tarantinoi Hippeis
120 Tarantinoi Hippeis
120 Tarantinoi Hippeis

1 / 1 : P1