Left Panel
menu
HomeDomů / Total War: Attila / Frakce

Grand Campaign

Východní říše
Východní říše
Když Ardašír I. dobyl Párthské impérium, vystavěl na jeho troskách Sásánovskou říši. Zde v Persii po dlouhém období helenizace znovu ožila stará íránská kultura. Země začala rozšiřovat své hranice, až narazila na východní okraj římského území. Protože se vládci nechtěli ve své rozpínavosti zastavit, bylo jasné, že si tyto oblasti buď podmaní, nebo se pustí do války s Římem. Sásánovská vojska vynikají zvláště v umění obléhání, ať už se jedná o obkličování nepřátelských měst, nebo o obranu vlastních. Na bojišti pak vynikají jejich jízdní katafrakty, které tvoří páteř celé armády.
Abaršahr
Abaršahr
Abasgie
Abasgie
Afrika
Afrika
Afrigidové
Afrigidové
Arie
Arie
Arménie
Arménie
Arrani
Arrani
Atropaténská Médie
Atropaténská Médie
Ghassánovci
Ghassánovci
Kartli
Kartli
Lazika
Lazika
Makran
Makran
Maurjovci
Maurjovci
Mazun
Mazun
Nobatie
Nobatie
Parthie
Parthie
Persie
Persie
Sásánovská říše
Sásánovská říše
Spahan
Spahan
Východní říše Rebel
Etiopští rebelové
Etiopští rebelové
Afričtí rebelové
Afričtí rebelové
Arabští rebelové
Arabští rebelové
Evropští rebelové
Evropští rebelové
Východní rebelové
Východní rebelové
Východní říše Civil War
Etiopští separatisté
Etiopští separatisté
Afričtí separatisté
Afričtí separatisté
Arabští separatisté
Arabští separatisté
Evropští separatisté
Evropští separatisté
Východní separatisté
Východní separatisté
Sásánovští separatisté
Sásánovští separatisté
Římská říše
Římská říše
V dobách největšího rozkvětu sahala Římská říše od Mezopotámie až na pobřeží Atlantiku. Nyní je však rozdělená a říše Západořímská a Východořímská jsou už jen stíny její bývalé slávy a jednoty. Nyní mezi těmito dvěma odnožemi panuje nevraživost, spory a boj o moc, takže bývalému impériu hrozí naprostý rozpad. Jediné, co jej ještě chrání před naprostou zkázou, je římská ctižádostivost. Síla vůle, jaká kdysi dala zrod Věčnému městu a pokusila se ovládnout svět.
Egypt
Egypt
Anatolie
Anatolie
Asie
Asie
Británie
Británie
Východořímská říše
Východořímská říše
Galové
Galové
Hispánie
Hispánie
Ilýrie
Ilýrie
Itálie
Itálie
Judea
Judea
Makedonie
Makedonie
Orient
Orient
Palmyra
Palmyra
Pontus
Pontus
Septimania
Septimania
Panství Soissons
Panství Soissons
Západořímská říše
Západořímská říše
Římská říše Rebel
Východořímští rebelové
Východořímští rebelové
Západořímští rebelové
Západořímští rebelové
Římská říše Civil War
Východřímští separatisté
Východřímští separatisté
Západořímští separatisté
Západořímští separatisté
Království barbarů
Království barbarů
Germánské kmeny byly prvním z mnoha cizích národů, které se usadily na římském území. Přestože se mnohé z nich přidružily k římskému impériu, za což obdrželi půdu, stále se jedná o divoké válečníky, kteří si nade vše cení svobodu a nezávislost. Když římská nadvláda na severozápadě začala slábnout, rozhodly se tyto silné kmenové konfederace, že využijí situace a chopí se jakékoliv příležitosti, která jim dopomůže rozšířit državy.
Alemáni
Alemáni
Anglové
Anglové
Bastarniané
Bastarniané
Burgunďané
Burgunďané
Dácie
Dácie
Frankové
Frankové
Gepidové
Gepidové
Greutungové
Greutungové
Langobardi
Langobardi
Luglané
Luglané
Markomané
Markomané
Kvádové
Kvádové
Ruglanové
Ruglanové
Sasové
Sasové
Keltští separatisté
Keltští separatisté
Nordičtí separatisté
Nordičtí separatisté
Durynkové
Durynkové
Variniané
Variniané
Království barbarů Rebel
Keltští rebelové
Keltští rebelové
Východogermánští vzbouřenci
Východogermánští vzbouřenci
Severogermánští vzbouřenci
Severogermánští vzbouřenci
Západogermánští vzbouřenci
Západogermánští vzbouřenci
Nordičtí rebeloév
Nordičtí rebeloév
Království barbarů Civil War
Dánští separatisté
Dánští separatisté
Frančtí separatisté
Frančtí separatisté
Géatští separatisté
Géatští separatisté
Východogermánští separatisté
Východogermánští separatisté
Severogermánští separatisté
Severogermánští separatisté
Západogermánští separatisté
Západogermánští separatisté
Jutští separatisté
Jutští separatisté
Ostrogótští separatisté
Ostrogótští separatisté
Saští separatisté
Saští separatisté
Vandalští separatisté
Vandalští separatisté
Vizigótští separatisté
Vizigótští separatisté
Velcí kočovníci
Velcí kočovníci
Stěhování národů, které zasáhlo celou Evropu, mělo celou řadu různých příčin. Hlavním důvodem byly nájezdy Hunů ze stepí. Někteří lidé se vydali na cestu, neboť je nájezdníci připravili o domovy i majetek, jiní cestovali jen v touze po lepším životě a silnější ochraně. Výsledkem bylo, že se stovky tisíc lidí vydaly hledat nové země a nové životy daleko od římského pohraničí. Slabší kmeny přitom nejspíš zahynou, ty silné naopak v cizích zemích posílí svou moc a položí základy ke královstvím a kulturám, které přetrvají věky.
Alani
Alani
Ostrogóti
Ostrogóti
Svébové
Svébové
Vandalové
Vandalové
Vizigóti
Vizigóti
Velcí kočovníci Civil War
Alanští separatisté
Alanští separatisté
Svébští separatisté
Svébští separatisté
Slované
Slované
PLACEHOLDER
Antové
Antové
Sklaveni
Sklaveni
Venedové
Venedové
Slované Rebel
Slovanští vzbouřenci
Slovanští vzbouřenci
Pouštní království
Pouštní království
Hrdá a rozhodná arabská a africká pouštní království leží daleko od civilizované konstantinopolské společnosti, téměř na prahu území perských králů. Aksum a Himjar, zatlačené téměř na okraj známého světa, spolu sice neustále bojovaly, ale obě království postupně bohatla díky Hedvábné stezce, která procházela přes jejich území. Dále na severu, na okraji Sásánovské říše, se Lachmidové vzpurně řídili arabskými zvyky v al-Hirah, co by kamenem dohodil od Ktesifónu. Další kočovný kmen, Tanukové, se toulal po Levantě. Stejně jako jejich příbuzní Lachmidové to byl zuřivě nezávislý lid, hrdý na svůj způsob života. Dvě světové velmoci – Řím a Persie – je se zájmem sledovaly, a občas jim pohrozily, když to považovaly za vhodné, ale nikdo si pouštní království neporobil. Kočovníci se přemisťovali a mátli protivníka stejně jako pouštní písek, odhodláni udělat, co bude zapotřebí, aby svému lidu zajistili budoucnost.
Aksum
Aksum
Getulové
Getulové
Garamanti
Garamanti
Himjar
Himjar
Lachmidové
Lachmidové
Tanukové
Tanukové
Pouštní království Civil War
Aksumští separatisté
Aksumští separatisté
Himjarští separatisté
Himjarští separatisté
Lachmidští separatisté
Lachmidští separatisté
Tanučtí separatisté
Tanučtí separatisté
Kočovné kmeny
Kočovné kmeny
Nomádi ze střední Asie svými vpády nejvíce řádili v jihovýchodní Evropě. Neměli žádné stálé krále ani stále domovy, takže se již odmalička učili jezdit na koni a přežít na cestě. Jejich jízdní lučištníci byli pověstní svou přesnou střelbou, stejně jako rychlost, s jakou tito bojovníci dokáží strategicky manévrovat. Usedlíci se jich proto právem obávali, neboť většinou nepřinášeli nic jiného než smrt.
Budínští
Budínští
Hunové
Hunové
Jazygové
Jazygové
Maďaři
Maďaři
Roxolani
Roxolani
Sabirové
Sabirové
Heftalité
Heftalité
Kočovné kmeny Rebel
Hunští rebelové
Hunští rebelové
Sarmatští rebelové
Sarmatští rebelové
Kočovné kmeny Civil War
Hunští separatisté
Hunští separatisté
Sarmatští separatisté
Sarmatští separatisté
Heftalští separatisté
Heftalští separatisté
Norové
Norové
Skandinávské kmeny z dalekého severu jsou hrdým lidem, který miluje boj, plenění a zkázu. Pocházejí z nehostinných, nemilosrdných oblastí, kde v zimě po čtyřicet dní ani slunce nezasvítí a po stejnou dobu v létě nezapadá. Severští muži jsou prý nejvyšší na světě, a to jak tělem, tak i duchem. Bojují s krutostí a zuřivostí divokých šelem.
Dánové
Dánové
Gétové
Gétové
Jutové
Jutové
Keltové
Keltové
Na pomezí civilizace, na nejzazším okraji římské Británie žily keltské národy, které bránily svůj tradiční způsob života a bojovaly za něj. Piktové a Kaledoňané, obyvatelé nejsevernější výspy Británie, se mnohokrát střetli s Římskou říší, která se zoufale snažila obsadit celý ostrov. Ebdanijci, které od ambicí Římské říše oddělovalo Irské moře, si mezitím vytvořili silná pouta mezi kmeny a unikátní variantu keltské kultury. Teď, když Západořímská říše chřadne, mají keltské kmeny příležitost se sjednotit a podrobit svou sílu a odhodlání zkoušce ve snaze obsadit celé Britské ostrovy. Keltové zde žili dávno před příchodem Římanů, a budou zde ještě dlouho po jejich odchodu!
Ebdanijci
Ebdanijci
Piktové
Piktové
Kaledoňané
Kaledoňané
Keltové Civil War
Ebdanští separatisté
Ebdanští separatisté
Piktští separatisté
Piktští separatisté
Kaledonští separatisté
Kaledonští separatisté
Other
Other
Západořímská říše
Západořímská říše
Západořímská říše
Západořímská říše
Západořímská říše
Západořímská říše
Other Rebel
Heftalští vzbouřenci
Heftalští vzbouřenci
Other Civil War
Alemánští separatisté
Alemánští separatisté
Antejští separatisté
Antejští separatisté
Burgundští separatisté
Burgundští separatisté
Římští separatisté
Římští separatisté
Garamantští separatisté
Garamantští separatisté
Langobardští separatisté
Langobardští separatisté
Sklavenští separatisté
Sklavenští separatisté
Venedští separatisté
Venedští separatisté
Římští separatisté
Římští separatisté

The Last Roman

Age of Charlemagne

Other
Other
Ailechské království (Age of Charlemagne)
Ailechské království (Age of Charlemagne)
Alemánské vévodství (Age of Charlemagne)
Alemánské vévodství (Age of Charlemagne)
Království Alt Klut (Age of Charlemagne)
Království Alt Klut (Age of Charlemagne)
Angrie (Age of Charlemagne)
Angrie (Age of Charlemagne)
Akvitánské vévodství (Age of Charlemagne)
Akvitánské vévodství (Age of Charlemagne)
Asturské království (Age of Charlemagne)
Asturské království (Age of Charlemagne)
Avaři (Age of Charlemagne)
Avaři (Age of Charlemagne)
Taifa Badajoz (Age of Charlemagne)
Taifa Badajoz (Age of Charlemagne)
Taifa Barcelona (Age of Charlemagne)
Taifa Barcelona (Age of Charlemagne)
Bavorské vévodství (Age of Charlemagne)
Bavorské vévodství (Age of Charlemagne)
Beneventské vévodství (Age of Charlemagne)
Beneventské vévodství (Age of Charlemagne)
Čechy (Age of Charlemagne)
Čechy (Age of Charlemagne)
Bretaňské království (Age of Charlemagne)
Bretaňské království (Age of Charlemagne)
Burgundské vévodství (Age of Charlemagne)
Burgundské vévodství (Age of Charlemagne)
Karlomanské království (Age of Charlemagne)
Karlomanské království (Age of Charlemagne)
Království Karla Velikého (Age of Charlemagne)
Království Karla Velikého (Age of Charlemagne)
Connachtské království (Age of Charlemagne)
Connachtské království (Age of Charlemagne)
Córdobský emirát (Age of Charlemagne)
Córdobský emirát (Age of Charlemagne)
Chorvatské království (Age of Charlemagne)
Chorvatské království (Age of Charlemagne)
Dánské království (Age of Charlemagne)
Dánské království (Age of Charlemagne)
Východofalsko (Age of Charlemagne)
Východofalsko (Age of Charlemagne)
Fríské vévodství (Age of Charlemagne)
Fríské vévodství (Age of Charlemagne)
Gaskoňské vévodství (Age of Charlemagne)
Gaskoňské vévodství (Age of Charlemagne)
Glywysingské království (Age of Charlemagne)
Glywysingské království (Age of Charlemagne)
Granadský emirát (Age of Charlemagne)
Granadský emirát (Age of Charlemagne)
Gwyneddské království (Age of Charlemagne)
Gwyneddské království (Age of Charlemagne)
Kentské království (Age of Charlemagne)
Kentské království (Age of Charlemagne)
Leinsterské království (Age of Charlemagne)
Leinsterské království (Age of Charlemagne)
Lombardské království (Age of Charlemagne)
Lombardské království (Age of Charlemagne)
Mercijské království (Age of Charlemagne)
Mercijské království (Age of Charlemagne)
Munsterské království (Age of Charlemagne)
Munsterské království (Age of Charlemagne)
Nordalbingie (Age of Charlemagne)
Nordalbingie (Age of Charlemagne)
Northumbrijské království (Age of Charlemagne)
Northumbrijské království (Age of Charlemagne)
Obodrita (Age of Charlemagne)
Obodrita (Age of Charlemagne)
Vévodství Pamplona (Age of Charlemagne)
Vévodství Pamplona (Age of Charlemagne)
Papežské státy (Age of Charlemagne)
Papežské státy (Age of Charlemagne)
Piktské království (Age of Charlemagne)
Piktské království (Age of Charlemagne)
Powyské království (Age of Charlemagne)
Powyské království (Age of Charlemagne)
Vévodství Provence (Age of Charlemagne)
Vévodství Provence (Age of Charlemagne)
Kočovní separatisté (Age of Charlemagne)
Kočovní separatisté (Age of Charlemagne)
Muslimští separatisté (Age of Charlemagne)
Muslimští separatisté (Age of Charlemagne)
Vikingští separatisté (Age of Charlemagne)
Vikingští separatisté (Age of Charlemagne)
Taifa Sevilla (Age of Charlemagne)
Taifa Sevilla (Age of Charlemagne)
Thema Sicílie (Age of Charlemagne)
Thema Sicílie (Age of Charlemagne)
Vévodství Spoleto (Age of Charlemagne)
Vévodství Spoleto (Age of Charlemagne)
Taifa Toledo (Age of Charlemagne)
Taifa Toledo (Age of Charlemagne)
Království Ulaid (Age of Charlemagne)
Království Ulaid (Age of Charlemagne)
Taifa Valencie (Age of Charlemagne)
Taifa Valencie (Age of Charlemagne)
Republika Benátky (Age of Charlemagne)
Republika Benátky (Age of Charlemagne)
Království Wessex (Age of Charlemagne)
Království Wessex (Age of Charlemagne)
Vestfálsko (Age of Charlemagne)
Vestfálsko (Age of Charlemagne)
Wilzi (Age of Charlemagne)
Wilzi (Age of Charlemagne)
Taifa Zaragoza (Age of Charlemagne)
Taifa Zaragoza (Age of Charlemagne)
Other Rebel
Avarští vzbouřenci (Age of Charlemagne)
Avarští vzbouřenci (Age of Charlemagne)
Křesťanští vzbouřenci (Age of Charlemagne)
Křesťanští vzbouřenci (Age of Charlemagne)
Angličtí vzbouřenci (Age of Charlemagne)
Angličtí vzbouřenci (Age of Charlemagne)
Frančtí vzbouřenci (Age of Charlemagne)
Frančtí vzbouřenci (Age of Charlemagne)
Irští vzbouřenci (Age of Charlemagne)
Irští vzbouřenci (Age of Charlemagne)
Italští vzbouřenci (Age of Charlemagne)
Italští vzbouřenci (Age of Charlemagne)
Muslimští vzbouřenci (Age of Charlemagne)
Muslimští vzbouřenci (Age of Charlemagne)
Piktští vzbouřenci (Age of Charlemagne)
Piktští vzbouřenci (Age of Charlemagne)
Římští vzbouřenci (Age of Charlemagne)
Římští vzbouřenci (Age of Charlemagne)
Saští vzbouřenci (Age of Charlemagne)
Saští vzbouřenci (Age of Charlemagne)
Slovanští vzbouřenci (Age of Charlemagne)
Slovanští vzbouřenci (Age of Charlemagne)
Španělští vzbouřenci (Age of Charlemagne)
Španělští vzbouřenci (Age of Charlemagne)
Vikingští vzbouřenci (Age of Charlemagne)
Vikingští vzbouřenci (Age of Charlemagne)
Velští vzbouřenci (Age of Charlemagne)
Velští vzbouřenci (Age of Charlemagne)
Other Civil War
Avarští separatisté (Age of Charlemagne)
Avarští separatisté (Age of Charlemagne)
Křesťanští separatisté (Age of Charlemagne)
Křesťanští separatisté (Age of Charlemagne)
Angličtí separatisté (Age of Charlemagne)
Angličtí separatisté (Age of Charlemagne)
Mercijští separatisté (Age of Charlemagne)
Mercijští separatisté (Age of Charlemagne)
Frančtí separatisté (Age of Charlemagne)
Frančtí separatisté (Age of Charlemagne)
Austrasijští separatisté (Age of Charlemagne)
Austrasijští separatisté (Age of Charlemagne)
Galicijští separatisté (Age of Charlemagne)
Galicijští separatisté (Age of Charlemagne)
Asturijští separatisté (Age of Charlemagne)
Asturijští separatisté (Age of Charlemagne)
Irští separatisté (Age of Charlemagne)
Irští separatisté (Age of Charlemagne)
Italští separatisté (Age of Charlemagne)
Italští separatisté (Age of Charlemagne)
Lombardští separatisté (Age of Charlemagne)
Lombardští separatisté (Age of Charlemagne)
Kordobští separatisté (Age of Charlemagne)
Kordobští separatisté (Age of Charlemagne)
Piktští separatisté (Age of Charlemagne)
Piktští separatisté (Age of Charlemagne)
Římští separatisté (Age of Charlemagne)
Římští separatisté (Age of Charlemagne)
Saští separatisté (Age of Charlemagne)
Saští separatisté (Age of Charlemagne)
Vestfálští separatisté (Age of Charlemagne)
Vestfálští separatisté (Age of Charlemagne)
Slovanští separatisté (Age of Charlemagne)
Slovanští separatisté (Age of Charlemagne)
Dánští separatisté (Age of Charlemagne)
Dánští separatisté (Age of Charlemagne)
Velští separatisté (Age of Charlemagne)
Velští separatisté (Age of Charlemagne)
Facebook