Left Panel
HomeHome / Total War: Shogun 2 / 織田氏
織田氏 織田氏 勢力
織田氏 日本

織田氏 勢力

霸主織田信秀統御下的織田家不但占據著尾張城池,還是日本幾大名門望族之一。織田家精通各類足輕作戰策略:這些將士在日本長期的作戰中百煉成鋼。織田家還能以更低廉的費用征募更強的足輕。織田家是一個好戰的氏族,在過去的日子裡他們時常對周邊的氏族發動各種攻略。如今,織田家周遭環境如斯:在北方,是占據著美濃的齋籐家;而東邊,是臣屬於今川家而守護三河的德川家。若織田家能成功周旋於諸氏族間,則天下布武指日可待!

將領 (general)
40 母衣眾
母衣眾
(Gen_Taisho)
將領
40 織田信長
織田信長
(Gen_Oda_Nobunaga)
將領
佩刀步兵 (infantry_sword)
60 武士家臣團
武士家臣團
(Inf_Sword_Samurai_Retainers)
佩刀步兵
160 道場佩刀武士
道場佩刀武士
(Inf_Sword_Katana_Samurai_Dojo)
佩刀步兵
160 佩刀武士
佩刀武士
(Inf_Sword_Katana_Samurai)
佩刀步兵
160 野太刀武士
野太刀武士
(Inf_Sword_Nodachi_Samurai)
佩刀步兵
40 野太刀劍豪
野太刀劍豪
(Sh_Inf_Sword_Nodachi_Hero)
佩刀步兵
40 劍豪
劍豪
(Inf_Sword_Katana_Hero)
佩刀步兵
槍矛步兵 (infantry_spearman)
200 織田槍足輕
織田槍足輕
(Inf_Spear_Yari_Ashigaru_Oda)
槍矛步兵
200 駐防槍足輕
駐防槍足輕
(Inf_Spear_Yari_Ashigaru_Citizenry)
槍矛步兵
200 織田長槍足輕
織田長槍足輕
(UP1_Inf_Spear_Long_Yari_Ashigaru_Oda)
槍矛步兵
160 道場槍武士
道場槍武士
(Inf_Spear_Yari_Samurai_Dojo)
槍矛步兵
160 槍武士
槍武士
(Inf_Spear_Yari_Samurai)
槍矛步兵
40 槍名人
槍名人
(Inf_Spear_Yari_Hero)
槍矛步兵
重步兵 (infantry_heavy)
160 薙刀武士
薙刀武士
(Inf_Heavy_Naginata_Samurai)
重步兵
160 薙刀僧兵
薙刀僧兵
(Inf_Heavy_Naginata_Warrior_Monks)
重步兵
60 女武士
女武士
(Inf_Heavy_Onna_Bushi)
重步兵
100 尼僧兵
尼僧兵
(Inf_Heavy_Warrior_Nuns)
重步兵
40 鐵棒豪傑
鐵棒豪傑
(Sh_Inf_Heavy_Tetsubo_Hero)
重步兵
40 女武士豪傑
女武士豪傑
(Sh_Inf_Heavy_Naginata_Heroine)
重步兵
40 薙刀豪傑
薙刀豪傑
(Sh_Inf_Heavy_Naginata_Hero)
重步兵
40 薙刀僧兵豪傑
薙刀僧兵豪傑
(Inf_Heavy_Naginata_Warrior_Monk_Hero)
重步兵
持弓步兵 (infantry_bow)
160 織田弓足輕
織田弓足輕
(Inf_Missile_Bow_Ashigaru_Oda)
持弓步兵
160 駐防弓足輕
駐防弓足輕
(Inf_Missile_Bow_Ashigaru_Citizenry)
持弓步兵
120 道場弓武士
道場弓武士
(Inf_Missile_Bow_Samurai_Dojo)
持弓步兵
120 弓武士
弓武士
(Inf_Missile_Bow_Samurai)
持弓步兵
100 弓僧兵
弓僧兵
(Inf_Missile_Bow_Warrior_Monks)
持弓步兵
40 弓名人
弓名人
(Inf_Missile_Bow_Hero)
持弓步兵
鐵炮步兵 (infantry_matchlock)
160 織田鐵炮足輕
織田鐵炮足輕
(Inf_Missile_Matchlock_Ashigaru_Oda)
鐵炮步兵
120